Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Randstad 380 kV door Midden-Delfland

De discussie over de geplande bovengrondse 380 kV hoogspanningsleiding door een deel van Midden-Delfland gaat ook in 2010 verder. Inmiddels is bereikt dat langs de wijk Tanthof, Delft de leiding ondergronds gaat. Maar langs het A4 tracé zou hij bovengronds komen. Dat kan toch ook later?
Op deze pagina de voortgaande discussie in 2010. Lees ook informatie uit afgelopen jaren: 2009, 2008, 2007.

Zie ook: Website: Delft zegt NEE tegen bovengronds 380kV en Tennet Randstad 380kV.


Hoogspanningsverbinding gaat door

BREKEND Pijnacker - TenneT mag een hoogspanningsverbinding van ongeveer 20 kilometer tussen Wateringen en Zoetermeer aanleggen om in de toekomst voldoende capaciteit te kunnen bieden voor het transport van elektriciteit in de Randstad.

Dit blijkt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (29 december 2010). Nagenoeg alle bezwaren tegen het zogenoemde rijksinpassingsplan van het kabinet dat de aanleg mogelijk maakt, zijn ongegrond verklaard. De helft van de verbinding zal ondergronds worden aangelegd, het overige deel zal bovengronds worden opgehangen aan nieuwe Wintrack hoogspanningsmasten.

In de uitspraak heeft de Raad van State de verantwoordelijke ministers nog wel opgedragen om binnen de magneetveldzone van 50 meter aan weerszijden van de hoogspanningsverbinding zelf de afweging te maken of woningen en andere 'gevoelige bestemmingen' die binnen deze zone vallen, kunnen worden gehandhaafd, gelet op mogelijke gezondheidsrisico's binnen de magneetveldzone.

"Het maken van deze afweging mogen ze niet doorschuiven naar de desbetreffende gemeenten, aldus de hoogste bestuursrechter. De verantwoordelijke ministers krijgen een jaar de tijd om het rijksinpassingsplan op dit onderdeel aan te passen. Deze aanpassing staat de voortgang van de aanleg van de hoogspanningsverbinding echter niet in de weg", zegt een woordvoerder van de Raad van State.

Een groot aantal particulieren, bedrijven en belangenverenigingen heeft eind 2009 bij de Raad van State bezwaren ingediend tegen de aanleg van de hoogspanningsverbinding. Deze bezwaren hebben voor een groot deel betrekking op de mogelijke gezondheidsrisico's bij langdurige blootstelling aan magnetische velden rondom hoogspanningslijnen. Naar het oordeel van de Raad van State hebben de ministers zich bij de vaststelling van het rijksinpassingsplan 'in redelijkheid op het beleid van het ministerie van VROM kunnen baseren'.

"Hierin is uit voorzorg ter bescherming van de volksgezondheid voor een bepaald beschermingsniveau gekozen, dat mede is gebaseerd op de resultaten van een evaluatie van 'de beschikbare wetenschappelijke gegevens'. Ook liggen aan deze beleidskeuzen adviezen van de Gezondheidsraad en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ten grondslag. Dit heeft geleid tot het hanteren van een magneetveldzone van 50 meter aan weerszijden van de hoogspanningsverbinding, waarbinnen 'gevoelige bestemmingen' zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, vermeden moeten worden", aldus de rechter.

Bijna alle bezwaarmakers hebben aangevoerd dat een groter gedeelte van de verbinding ondergronds had moeten worden aangelegd omdat dit beter is voor de gezondheid, het landschap en de natuur. Volgens de verantwoordelijke ministers kan echter maar een maximaal aantal kilometers verantwoord worden verkabeld, omdat anders door instabiliteit van het netwerk de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening in gevaar zou kunnen komen.

Naar het oordeel van de Raad van State hebben de ministers zich 'in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen' dat zij een ondergrondse aanleg over een grotere afstand 'gelet op de huidige stand van zaken niet verantwoord achten'.

Tegen de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk.

TenneT, de beheerder van het landelijk hoogspanningsnet, wil een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding in de Randstad aanleggen. Deze hoogspanningsleiding verbindt Wateringen met Beverwijk via Zoetermeer. De nieuwe verbinding is volgens het kabinet nodig om in de toekomst voldoende capaciteit te bieden voor elektriciteitstransport.

De aanleg is verdeeld in twee aparte procedures. De verbinding tussen Wateringen en Zoetermeer, waarover de Raad van State vandaag uitspraak heeft gedaan, wordt de 'zuidring' genoemd. De verbinding tussen Zoetermeer en Beverwijk wordt de 'noordring' genoemd en is ongeveer 65 kilometer lang. De procedure over de 'zuidring' loopt voor op de procedure over de 'noordring'.

29 december 2010: Telstar Online


Rechtszaak over Randstad 380 vertraagt besluitvorming verbinding Borssele-Tilburg

Het besluit over het voorgenomen tracé voor de nieuwe hoogspanningsverbinding tussen Borssele en Tilburg is door de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Infrastructuur en Ruimte uitgesteld tot december. Dat maakten de nieuw gedoopte ministeries bekend. De reden voor het uitstel ligt in een lopende rechtszaak over een andere hoogspanningsverbinding.

Bij de Raad van State loopt een beroepsprocedure, aangespannen door de stichting 'Delft Zegt Nee tegen Bovengronds 380 kV', de stichting 'de Groene Landscheiding N470' en een aantal inwoners en bedrijven uit de omliggende gemeenten, die de bouw van de zuidring van Randstad 380 vooralsnog verhindert. Randstad 380 is een groot infrastructureel project waarmee Tennet de stroomvoorziening in de Randstad toekomstbestendig wil maken. Om de procedure te versnellen is het project opgedeeld in een zuidring en een noordring.

Tennet-woordvoerder Stefan Wesselink verwacht in november een uitspraak in de zaak over de zuidring. Is het rechterlijk oordeel positief, dan heeft de aanleg van Randstad 380 geen noemenswaardige vertraging opgelopen, zegt Wesselink, mede doordat de netbeheerder in afwachting van de uitspraak wel voorbereidende werkzaamheden mocht verrichten.

Genoemde ministeries hebben nu afgesproken om met het besluit over het tracé van de verbinding tussen Borssele en Tilburg -bekend onder de projectnaam Zuid-West 380 kV- te wachten op de uitspraak. Het kan zijn dat het oordeel van de bestuursrechter over Randstad 380 relevant is voor Zuid-West 380.

De tijdsdruk voor de Zeeuws-Brabantse verbinding is veel minder groot dan die voor Randstad 380. Deze laatste heeft wel haast, omdat vertraging van de infrastructuur één op één leidt tot vertraging in aansluiting van nieuwe opwekcapaciteit.

20 oktober 2010. Energiekeuze.nl


Kennisgeving besluiten Randstad 380 kV Zuidring

Achtergrond

De besluiten en de daarop betrekkende hebbende stukken lagen al vanaf 9 september 2010 ter inzage. Doordat abusievelijk een concept-versie van de reactienota ter inzage is gelegd, is besloten de besluiten en de daarop betrekking hebbende stukken opnieuw ter inzage te leggen, nu met de definitieve versie van de reactienota. Daarnaast was de kennisgeving niet in overeenstemming met het Besluit ter uitvoering van de Crisis- en Herstelwet, dat op 17 juli 2010 in werking is getreden.

Waarom is deze hoogspanningsverbinding nodig?

Het kabinet heeft:

  • aangegeven dat een nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Wateringen en Zoeter-meer nodig is om in 2011 de levering van elektriciteit in de zuidelijke Randstad voldoende te kunnen blijven garanderen;
  • het zoekgebied bepaald waarbinnen deze hoogspanningsverbinding kan worden aangelegd.
    Het tracé van de verbinding is in 2009 vastgelegd in een rijksinpassingsplan door de minister van Economische Zaken, samen met de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Dit rijksinpassingsplan is vastgesteld op 28 augustus 2009. Tegen het rijksinpassingsplan is beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State;
    dit heeft tot gevolg dat het rijksinpassingsplan nog niet in werking is getreden. Het rijksinpassingsplan maakt na inwerkingtreding deel uit van het desbetreffende bestemmingsplan van de betrokken gemeenten.

Besluiten

In 2009 werd de rijkscoördinatieregeling reeds toegepast op een aantal besluiten voor de Zuidring. Sindsdien is gebleken dat nog enkele besluiten nodig zijn voor deze hoogspanningsverbinding. Daarnaast behoeven enkele van de reeds genomen besluiten aanpassing. De nog te nemen besluiten hebben gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen. De minister van Economische Zaken bevordert als aangewezen minister de gecoördineerde voorbereiding van deze besluiten.

Waar kunt u de besluiten inzien?

De besluiten en andere relevante stukken zullen met ingang van vrijdag 8 oktober 2010 tot en met vrijdag 19 november 2010 tijdens reguliere openingstijden ter inzage liggen bij:

  • Ministerie van Economische Zaken, Informatiecentrum, Bezuidenhoutseweg 30, Den Haag, T (070) 379 89 11;
  • Gemeente Delft, Publieksbalie, Phoenixstraat 16, Delft, T 14015 of (015) 260 22 22;
  • Gemeentehuis van Midden-Delfland, Keenenburgweg 55, Schipluiden, T (015) 380 41 11;
  • Gemeentekantoor van Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, Pijnacker, T (015) 362 62 62.

Alle stukken zijn ook op internet beschikbaar: www.bureau-energieprojecten.nl.

Beroep instellen

Hoe kunt u beroep instellen? Voor elk besluit geldt dat belanghebbenden beroep kunnen instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Dit betekent dat het indienen van een beroepschrift mogelijk is van zaterdag 9 oktober 2010 tot en met vrijdag 19 november 2010. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze over het ontwerp van dit besluit naar voren heeft gebracht. Indien tegen een of meer van de besluiten beroep wordt ingesteld, kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Op de besluiten is de Crisis- en Herstelwet van toepassing. Dit betekent onder meer dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen en na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Nadere informatie Voor het verkrijgen van nadere informatie over de inhoud van de besluiten of voor informatie over het instellen van beroep kunt u contact opnemen met het Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79. De besluiten kunt u ook downloaden via www.bureau-energieprojecten.nl. 8 oktober 2010: Randstad 380kV


Rechtszaak tegen hoogspanningsmasten begint

DELFT / ZOETERMEER - Tegenstanders van de hoogspanningsmasten voor de 380 kV-stroomverbinding stappen dinsdagochtend voor het eerst naar de rechter om het project tegen te houden.

Het beroep is aangespannen door de stichting 'Delft zegt Nee tegen Bovengronds 380 kV' en De Groene Landscheiding N470 uit Zoetermeer. De inwoners zijn bang voor aantasting van hun gezondheid door magnetische velden afkomstig van de masten.

De hoogspanningsleiding loopt van Wateringen via Delft naar Zoetermeer en gaat bij Midden-Delfland ondergronds. De protestgroepen vragen de rechter nu dit plan te schorsen, zodat de voorbereidingen niet kunnen beginnen.

18 januari 2010 West online

08 april 2024