Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

De A4 Delft-Schiedam discussie

Op deze pagina een ongetwijfeld onvolledige samenvatting van artikelen die dit jaar weer verschenen in de pers. Wat verscheen er over de A4 in de afgelopen jaren? Lees het hier.


A4 met Vaart dient beroepschrift in

De Stichting A4metVaart heeft 24 november j.l. haar beroepschrift tegen het huidige Tracébesluit bij de Raad van State ingediend. De A4metVaart is het Meest Milieuvriendelijke alternatief, MMa, voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. De uitvoering van de A4 Delft-Schiedam in een A4metVaart betekent, dat de A4 over ruim zes kilometer wordt aangelegd als een afgezonken tunnel met op het dak van deze tunnel een klassieke Hollandse vaart. De weg met "dak erop" is 'niet te zien, niet te horen en niet te ruiken! Ook tussen Schiedam en Vlaardingen geen zeven meter hoge heuvelrug en een tram die hier nog over moet, maar gewoon een tunneldak op maaiveld. Kortom voor hetzelfde geld A4metVaart is de optimale, integrale inpassing van de A4 tussen Schipluiden-Delft en Schiedam-Vlaardingen zonder concessies aan het milieu en zonder financiële open einden als gevolg van het gebruik van minder bewezen bouwtechnieken.

De Stichting A4metVaart is niet tegen elke A4, maar wel voor een permanent en volledig behoud van het Midden-Delflandschap: de laatste grote groene buffer, het stilte- en onthaastingsgebied voor de vele inwoners van de volle ZuidWestelijke Randstad. Midden-Delfland heel houden voor nu en de toekomst, zonder een zes meter diepe scheur in de polder en zonder een heuvelrug tussen Schiedam en Vlaardingen. De A4metVaart faciliteert in de Zuidvleugel, de motor van de economie, een ingepakte A4, een tweede verbinding over de weg naast de huidige A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Na voltooiing van de A4 Delft-Schiedam is de verkeerscapaciteit van Beneluxtunnel en A20 meer dan benut. Vanuit een ruimtelijke samenhang gezien lijkt een echt westelijke en goed ingepaste oeververbinding, op ruime afstand van de Beneluxtunnel, vlakbij de monding van de Waterweg en de tweede Maasvlakte, een logische vervolgstap. A4metVaart december 2010

14 december 2010 Persbericht A4 met Vaart


Minister Schultz van Haegen rekent zichzelf rijk met A4 Midden-Delfland

Minister Schultz van Haegen liet afgelopen maandag weten dat ze niet verwacht dat de beroepsprocedure tegen de A4 Delft-Schiedam bij de Raad van State deze snelweg tegen zal gaan houden. Daarmee rekent zij zich rijk, want de weg gaat voor een overschrijding van de Europese normen voor luchtkwaliteit zorgen. Verder wordt de beoogde doelstelling, het terugdringen van de files, niet gehaald , en worden met de beschadiging van kwetsbare natuur in Midden-Delfland grenzen overschreden

Als de A4 Delft-Schiedam wordt aangelegd volgens de huidige plannen, staat de gezondheid van vele bewoners in Delft, Schiedam en Vlaardingen op het spel. Uit een onafhankelijk rapport die rekening houdt met het schrappen van de kilometerheffing blijkt bij aanleg van de weg de luchtkwaliteit dusdanig te verslechteren, dat de wettelijke grenswaarden aanzienlijk overschreden worden. Bovendien lopen langs de weg hoogspanningslijnen van 380 kV. In combinatie met fijnstof uit auto's en vrachtwagens levert dit geladen deeltjes op die extra schadelijke effecten kunnen hebben, zoals leukemie bij kinderen.

De A4 Delft-Schiedam zal op een aantal punten niet aan de wet- en regelgeving voldoen. Bij de totstandkoming zijn verschillende wettelijk verplichte stappen bewust overgeslagen door Rijkswaterstaat. Maar verontrustender is nog, dat met de huidige plannen ook de noodzaak van de weg, het oplossen van het fileprobleem tussen Den Haag en Rotterdam, volledig onderuit wordt gehaald. Prof.Dr. Ingo Hansen (TU Delft) waarschuwde onlangs op het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk nog voor de gevolgen: "De files zullen toenemen in plaats van afnemen en bovendien levert de tunnel ten noorden van het Kethelplein in Schiedam zeer hoge veiligheidsrisico's en geluidsbelasting op voor honderden bewoners aldaar."

Verder heeft een onafhankelijke contra-expertise aangetoond dat de geluidsoverlast van de weg fors hoger uitvalt dan Rijkswaterstaat in afspraken met de regio had gegarandeerd. Hierdoor zal de natuur in het stiltegebied Midden-Delfland het onderspit delven. Zo zal de weg de geluidsnormen die voor dit gebied gelden overschrijden, met alle gevolgen voor bijvoorbeeld de aanwezige vogelpopulatie van dien. Daarnaast loopt de weg door het EHS-gebied Eendenkooi Schipluiden. Volgens de wet mag alleen als een andere oplossing die minder schadelijk voor de natuur niet mogelijk is. Zo'n oplossing is er echter wel, namelijk de verbreding van de A13, of een ondertunneling van de A4 met een vaart er overheen. Beide zijn binnen het budget van de minister realiseerbaar.

De minister staat op het punt om 900 miljoen euro uit te geven aan een weg die niet aan haar eigen doelstellingen voldoet.

9 december 2010: Persbericht 'Hoezo Midden-Delfland snelweg'.


Geen juridische obstakels A4 Midden-Delfland

(Novum) - Minister van Infrastructuur Melanie Schultz (VVD) verwacht niet dat de Raad van State een streep zet door de aanleg van het ontbrekende stuk A4 tussen Delft en Schiedam. Dat zei de bewindsvrouw maandag tijdens een debat over de aanleg van nieuwe wegen en spoor.

Milieudefensie kondigde onlangs nog aan dat de aanleg van de zeven kilometer lange snelweg 'onwettig' is, omdat het besluit is gebaseerd op de invoering van de kilometerheffing. Nu die niet doorgaat, stijgt het verwachte verkeer en wordt de Europese wetgeving voor luchtkwaliteit overschreden, redeneert de milieuclub. Onder meer om die reden is beroep aangetekend bij de Raad van State.

Schultz verwacht echter niet dat Milieudefensie in het gelijk wordt gesteld. Dat het tracébesluit is gebaseerd op de invoering van de kilometerheffing is een 'misverstand', zei de bewindsvrouw. De gevolgen van de kilometerheffing zijn weliswaar berekend, maar bij het uiteindelijke besluit is daar geen rekening mee gehouden. "Ik ga er van uit dat de Raad van State dat ook gaat zien", aldus de minister.

De aanleg van het ontbrekende stuk A4 is omstreden, omdat hij door een natuurgebied loopt. Schultz' voorganger Camiel Eurlings (CDA) besloot tot de aanleg van de weg, waarover al ruim vijftig jaar werd gesteggeld. De aanleg gaat een kleine negenhonderd miljoen euro kosten. Om de natuur zo min mogelijk schade te berokkenen wordt de weg verdiept aangelegd. In 2015 moeten de eerste auto's erover heen rijden.

7 december 2010. Nieuws.nl.


Schrappen kilometerheffing maakt aanleg A4 Midden-Delfland onwettig

Uit berekeningen van onderzoeksbureau MOB blijkt dat de Europese norm voor stikstofdioxide (NO2) door de aanleg van de A4 Midden-Delfland met 20 procent wordt overschreden. Dat is onder andere te wijten aan het besluit van dit kabinet om de kilometerheffing te schrappen. Aanleg van de nieuwe weg zal daarmee op termijn leiden tot forse boetes van de Europese Commissie.


A4 Midden-Delfland en de kilometerheffing
Met de kilometerheffing wilde het vorige kabinet het wegverkeer verminderen. In de berekeningen voor de luchtkwaliteit langs de A4 Midden-Delfland nam Rijkswaterstaat deze afname van het aantal auto's en vrachtwagens mee. Nu het huidige kabinet een streep door de kilometerheffing heeft gehaald, stijgt het verwachte wegverkeer over de A4 Midden-Delfland. Een slechtere luchtkwaliteit is het gevolg.

MOB heeft het Tracébesluit voor de A4 Midden-Delfland als uitgangspunt genomen. In het onderzoek zijn dezelfde modellen gebruikt die Rijkswaterstaat in de doorrekening van dit besluit heeft gehanteerd. Naast de effecten door het schrappen van de kilometerheffing heeft MOB ook rekening gehouden met een rapport van TNO: http://www.airclim.org/news/documents/TNO_Report.pdf. Daaruit blijkt dat vrachtwagens in de praktijk meer NO2 blijken uit te stoten dan verwacht. In de cijfers van Rijkswaterstaat is daar geen rekening mee gehouden.

Europese norm luchtkwaliteit
De nieuwe A4 Midden-Delfland moet in 2015 aanhaken op de A20 ter hoogte van het Kethelplein in Schiedam. Uit de berekeningen van MOB blijkt dat de lucht daar dan, 51 microgram NO2 zal bevatten in plaats van de norm van 40 microgram. Deze Europese norm gaat vanaf 2015 voor Nederland gelden. In het Tracébesluit kwam Rijkswaterstaat uit op een waarde van 38 microgram. De resultaten van het onderzoek van MOB heeft Milieudefensie ingebracht in het beroepschrift tegen het Tracébesluit A4 Midden-Delfland. Het beroepschrift is vandaag ingediend bij de Raad van State door onder andere de Milieufederatie Zuid-Holland.

Nederland heeft tot 2015 uitstel gekregen voor het voldoen aan de Europese normen voor NO2-concentraties. Vanaf die datum worden overschrijdingen niet meer getolereerd en dus beboet. Uit ervaringen met andere milieuwetgeving blijkt dat de Europese Commissie hoge dwangsommen opvoert die overheden dwingen maatregelen te nemen.

Wat wil Milieudefensie?
Milieudefensie roept het kabinet op de Europese milieuwetgeving in acht te nemen. Willem Verhaak, campagneleider Verkeer van Milieudefensie: “De Europese wetgeving is er niet voor niets. Het beschermt de burger tegen een ongezonde leefomgeving. Daarom moet het kabinet kiezen: óf een kilometerbeprijzing óf geen nieuwe wegen. Anders krijgt het volgende kabinet letterlijk de rekening gepresenteerd.”

Milieudefensie bepleit de invoering van een kilometerbeprijzing. Het roept het kabinet op met creatievere oplossingen te komen dan de achterhaalde reflex om bij fileproblemen meer asfalt aan te leggen. In het toch al overvolle Nederland zijn de grenzen van wat leefbaar is bereikt. In het voorkomen van woon-werk verkeer is nog enorm veel te winnen, evenals in een frequenter Openbaar Vervoer en betere voorzieningen voor (elektrisch) fietsen.

In het voorjaar presenteert Milieudefensie een duurzaam mobiliteit alternatief voor de Zuidflank van de Randstad.

26 november 2010: Milieudefensie.


Slachtoffers A4 ondersteunen beroep bij Raad van State

Wij berichtten u over een actie bij de Raad van State op 24 november a.s. Gesteund door toekomstige slachtoffers van de A4 door Midden-Delfland, zou de aanbieding van het Beroepsschrift en ruim 10.000 handtekeningen plaats vinden. Helaas gaat deze actie niet door. Het is ons niet gelukt alle voorbereidingen op tijd rond te krijgen. Het overhandigen van de handtekeningen zal nu op een ander moment plaatsvinden. Dit laat overigens onverlet dat individuele burgers en organisaties als de Milieufederatie Zuid- Holland, Stop RW19/A4 en A4-met-Vaart beroep hebben aangetekend bij de Raad van State tegen het Tracébesluit van de A4.

Op woensdag 24 november gaan 4 organisaties een beroepsschrift indienen bij de Raad van State tegen het Tracébesluit van de A4 Delft-Schiedam. Een aantal toekomstige slachtoffers van deze A4 hebben zich solidair verklaard en zullen bij het indienen aanwezig zijn, want 'wij weten wat het betekent als deze A4 wordt aangelegd'.

Op 25 november eindigt de mogelijkheid om bij de Raad van State in beroep te gaan tegen het besluit van oud-minister Eurlings om de A4 aan te leggen. Tenminste 6 individuele burgers hebben deze stap inmiddels gezet. Op 24 november 16.00 uur staan een aantal organisaties voor de deur van de Raad van State op het Lange Voorhout. Het zijn de Milieufederatie Zuid-Holland, de Stichting A4metVaart, de Stichting StopRW19/A4 en de Vereniging tegen Milieubederf. Zij hebben zich gebundeld in het actie-comité "Hoezo Midden-Delfland snel weg?". Zij vinden dat het besluit nog steeds onzorgvuldig, onzinnig en onjuist genomen is. Er is nog steeds sprake van onaanvaardbare geluids- en luchtoverlast, en de risico's voor de tunnelveiligheid zijn onverantwoord.
De toekomstige slachtoffers van de aanleg kunnen hierover meepraten. Daarom hebben zij besloten eveneens om 16.00 uur aanwezig te zijn om het beroep bij de Raad van State te ondersteunen. Bovendien nemen zij ruim 10.000 handtekeningen mee van nog meer mensen die zich solidair hebben verklaard. De slachtoffers, aangrijpend verminkt en verwond, zullen zich in wagentjes en op krukken vanuit een speciale bus naar de deur van de Raad van State begeven. Aldaar zal één van hen de cd met alle handtekeningen en het Beroepsschrift in de brievenbus laten glijden. De boodschap is duidelijk: 'wij staan vierkant achter al deze duizenden mensen en achter dit beroepsschrift, omdat wij weten wat het betekent als deze A4 wordt aangelegd'.

18 & 22 november 2010: Persbericht www.hoezomiddendelflandsnelweg.nl 


Geen geld voor rechtszaak tegen A4 Midden-Delfland

MIDDEN-DELFLAND - Milieugroepen hebben geen geld om een rechtszaak aan te spannen tegen de aanleg van de A4 door Midden-Delfland.

Er is een sponsoractie opgezet om 4000 euro binnen te halen. Minister Eurlings tekende eerder deze maand het definitieve Tracébesluit voor de weg die gedeeltelijk verdiept wordt aangelegd.

De stichting A4 met Vaart wil dat het alternatief van een weg in een tunnel alsnog wordt onderzocht. De aanleg van de A4 door Midden-Delfland moet volgend jaar beginnen.

18 oktober 2010: West Online


Project A4 Delft-Schiedam  Nieuwsbrief Oktober 2010 | nummer 7

Deze nieuwsbrief staat stil bij het tracébesluit dat minister Eurlings op 2 september heeft genomen. Ook komen de wethouders Van Der Kamp (Midden-Delfland) en Groene (Schiedam) aan het woord over de bestuurlijke overeenkomst die ook op 2 september is ondertekend. Zoals gebruikelijk vindt u ook de meningen van de voor- en tegenstanders van de A4. Lees de nieuwsbrief hier!

14 oktober 2010. Rijkswaterstaat


A4: Een waardeloze weg in een waardevol gebied

José Chung A4-Midden-Delfland
Protest houdt stand, ook in regen en wind: de tegenstanders van de A4 Delft-Schiedam lieten zich door regen en wind niet tegenhouden. Aan de protest-picknick op het zandlichaam ter hoogte van de Oostveenseweg in Midden Delfland deden ongeveer 250 mensen mee, waaronder ons Statenlid José Chung.

In een rouwstoet werd 25 september 2010 het A4 besluit van Eurlings ten grave gedragen op de plek waar, naast een tweetal tenten, een podium en een cateringwagen, een enorm portret van demissionair Minister Eurlings staat. Op dat portret konden bezoekers een "bek-eurling" plakken: een aanklacht voorzien van de gepleegde overtreding. Eurlings heeft met de Crisis- en Herstelwet in de hand de weerstand bij B&W en in de gemeenteraad van Schiedam gebroken.

Actievoerders hielden vliegers in de lucht, vanaf het podium werden de aanwezigen toegesproken, zon, wind en regenbuien wisselden elkaar af. Muzikale intermezzo's, "kabaal"-momenten bij het portret, en dichters die speciaal voor de "A4 door Midden Delfland" geschreven werk voordroegen. Kortom: actievoeren op een vredige manier.

Op verschillende manieren werd op het zandlichaam ingegaan op de onwenselijkheid van deze snelweg en de verminking van het prachtige natuurgebied, met weidse verten en rust.

Ellen Verkoelen van de Milieufederatie noemde de beslissing de weg aan te leggen een historische blunder. Binnenkort wordt beroep aangetekend bij de Raad van State, en zij is nu druk met het formuleren van de onderbouwing ervan. Zou Rijkswaterstaat intussen met de aanleg gestart zijn, dan zal aan de rechter gevraagd worden het werk stil te leggen. De noodzaak van deze snelweg "ter bestrijding files" is immers niet aantoonbaar. Wel de - ongewenste - groei van het weggebruik, met alle nadelige gevolgen. Op haart beurt roemde GroenLinks Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren de strijd tegen milieubedreigingen zoals deze: destijds werden acties van Greenpeace tegen vervuiling van rivierwater belachelijk genoemd, nu wordt dezelfde organisatie vanwege de gezonde visstand en het voorkomen van veel ellende door velen geprezen.

Conclusie van de middag: de strijd tegen deze zeven kilometer snelweg is nog altijd niet voorbij!

Voor meer foto's zie ook http://www.blikopnieuws.nl/bericht/119064/A4_ritueel_begraven.html 

27 september 2010. Groen Links.


De Nu-of-nooit Picknick tegen de A4 van Eurlings

25 september 2010. Op het zandlichaam van de geplande A4 vond het slotoffensief plaats om het plan van minister Eurlings te keren. Inzet is een betere inpassing van de A4 (met vaart), of beter nog, helemaal geen weg! Men kon op een groot doek een eigen bekEurling uitschrijven. Voorafgaand aan de manifestatie werd de A4 van Eurlings 'ten grave' gedragen. Vanaf het podium vertelden veel sprekers, individuen, vertegenwoordigers van verenigingen en stichtingen, en politici, hun verhaal waarom de A4 van Eurlings niet goed is: "Het is een historische vergissing!" Voor de kinderen was er elk half uur het spel: "Prik de luchtballonnen van minister Eurlings door". Volgens Milieudefensie zijn alle actiegroepen ervan overtuigd dat dit stuk snelweg er ook nu niet zal komen; zou een DEFINITIEF neen niet prachtig zijn? Het besluit zal worden aangevochten bij de Raad van State. 
Klik hier voor een fotoimpressie.
Lees meer op: http://www.nu.nl/algemeen/2341736/protest-aanleg-a4-midden-delfland.html 

25 september 2010: Midden-Delfland in Beeld


Besluitvorming Tracebesluit A4 en Blankenburgtunnel

brief van de voorzitter van de Midden-Delfland Vereniging aan minister Eurlings: 

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
t.a.v. Minister Eurlings
Postbus 20901
2500 EX Den Haag

Schipluiden, 14 september 2010

Betreft: Besluitvorming Tracebesluit A4 en Blankenburgtunnel

Geachte minister Eurlings,

U heeft op 2 september als minister uw meest begeerde besluit genomen: het Trajectbesluit voor de A4 Delft-Schiedam. Een flinke stapel wetswijzigingen was nodig om met de Crisis- en Herstelwet procedures te versnellen en inspraak beter te organiseren. De Midden-Delfland Vereniging wordt niet de Doormidden-Delfland Vereniging, maar als de A4 er komt zal Midden-Delfland wel doormidden gedeeld worden. De door ons gesteunde A4-met-vaart-variant, de A4 in een tunnel met een vaart er boven, komt door het Tracébesluit zeker niet dichterbij, een gemiste kans.

Een belangrijke motivatie om met de Crisis- en Herstelwet de besluitvorming te versnellen was de wens om, in plaats van het behandelen van bezwaren aan het einde van een procedure, al vroegtijdig draagvlak voor een oplossing te verkrijgen. De A4 is een van de eerste projecten die gebruik maakt van de nieuwe wetgeving, en chapeau, u heeft met enige druk de handtekeningen van alle direct betrokken gemeentes onder het IODS-convenant gekregen. Hoewel betrokken wethouders wel wat uit te leggen hebben in hun gemeente hebben ze hun steun gegeven, overigens niet zonder tegenprestaties die lang niet alle de ruimtelijke kwaliteit van Midden-Delfland ten goede komen. De NGO's komen er echter bekaaid af. Dat het Recreatieschap Midden-Delfland meetekende met het IODS is wellicht slim gevonden (wij als vereniging Midden-Delfland die zich inzet voor behoud van het open karakter van het gebied hebben overigens wel last van de naamsverwarring), maar dat een recreatieschap, dat volledig bestuurd wordt door de overheden, mag meetekenen heeft ons bevreemd. Een recreatieschap maakt het draagvlak onder de A4 niet groter, het schap voert uit namens andere overheden die al tekenen. Voor draagvlak zijn de NGO's nodig, die nu toch deels de gang naar de Raad van State zullen maken. Als vereniging steunen we hierbij de stichting A4-met Vaart.

U heeft de ondertekening van het Tracébesluit voor de A4 plotseling vervroegd naar 2 september. Dit was wellicht ingegeven door de wens om dat toch vanuit het huidige kabinet te doen. Uw ministerie heeft ons gevraagd om op 17 september nog een gesprek te hebben over onze zienswijze van uw voorgenomen besluit. Doordat u uw Tracébesluit inmiddels al genomen heeft, is deze bijeenkomst over de door ons ingediende zienswijze overbodig geworden. Het is wel jammer dat wij onze bezwaren niet meer toe kunnen lichten in een gesprek wat er toe doet.

Dit is ook niet een werkwijze die er aan bijdraagt om organisaties er van te weerhouden te gaan procederen tot aan de Raad van State. Onze eerste wens was om de A4 met Vaart uit te voeren in plaats van uw ontwerp. Daarnaast hebben we aangegeven waar het nu genomen Tracébesluit afwijkt van het eerder overeengekomen IODS-convenant, dat uitging van drie belangrijke principes: de A4 niet horen, zien en ruiken. Hoewel op onderdelen extra maatregelen genomen worden, zal de A4 uiteindelijk niet zo onwaarneembaar in het landschap liggen als overeengekomen. Daarnaast hebben we aangevoerd dat tot de belangrijke schade aan het landschap niet alleen de versnijding en versnippering behoort, maar ook het verlies van het gebied dat onder het asfalt en direct onder invloed van het asfalt komt. Uw voorstel was om 30 ha weidevogelgebied te compenseren met 15 ha vogelnatuurgebied. 50% van het oppervlakte zou volstaan. Hiermee gaat u voorbij aan het multifunctionele karakter van weidevogelgebied, dat niet alleen een natuurfunctie heeft, maar ook een functie als landbouwgebied, recreatiegebied, en vooral bijdraagt aan het open karakter. Waarden dus voor dier én mens. Een compensatie in de vorm van een gebied dat maar half zo groot is slaat daarom de plank mis. Uw voorstel om deze compensatie plaats te doen vinden ten zuiden van Rotterdam gaat bovendien voorbij aan de noodzaak om open gebied met voldoende ruimtelijke kwaliteit te behouden in het deel van het land waar die open ruimte een al te schaars goed is. Compensatie van minimaal 30 ha aansluitend aan het gebied van Midden-Delfland is wat wij voorstellen, en dus niet in Midden-Delfland zoal nu in het IODS-convenant opgenomen is.

We hadden graag met Rijkswaterstaat gesproken voordat een besluit genomen was. Laat dit traject echter een leertraject zijn voor komende te nemen besluiten. Als het aan ons ligt wordt Midden-Delfland niet verder versnipperd, zeker niet door een Blankenburgtunnel dwars door de Zuidbuurt tussen Schiedam en Vlaardingen. Hiervoor zijn betere oplossingen in minder kwetsbaar en waardevol gebied. Het wordt ook tijd om met alle bestuurslagen en de NGO's definitief te borgen dat Midden-Delfland niet verder doorsneden wordt, en al helemaal niet door een A24 in het hart ervan bij de Vlietlanden.

Draagvlak voor de Blankenburgtunnel is er niet en zal er niet komen. De Crisis- en Herstelwet is niet bedoeld om een tunnelvariant zonder draagvlak door de besluitvorming te loodsen. Die wet is er voor bedoeld om duurzame oplossingen die breed gedragen worden daadwerkelijk uit te voeren! Een uitnodiging om te praten over de toekomst van het Midden-Delfland-gebied in een omgeving die duurzaam bereikbaar is gaan we graag aan!

Met vriendelijke groet,

Ben van der Velde
Voorzitter Midden-Delfland Vereniging

17 september 2010 www.middendelflandvereniging.nl 


Grote nu-of-nooit picknick op het zandlichaam van de A4 
Zaterdag 25 september 2010 - 12.00-16.00 uur

Een vrolijke manifestatie na eerst de plechtige begrafenis van de A4-Eurlings, met o.a.: muziekoptredens, voordrachtkunstenaars, unieke familiekiekjes tegen de achtergrond van het zandlichaam, verkiezing look-a-like Eurlings, kabaalsessies, hangplekken voor jongeren en ouderen, vliegerwedstrijden voor de kinderen, toespraken, informatiestandjes, filmpjes, trommel- en ketelmuziek, ludieke protest-acties.

Op 2 september j.l. ondertekende demissionair minister Eurlings het Tracébesluit voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Een groot deel van de bevolking blijft zich tegen het besluit van minister Eurlings
verzetten. Geen A4, óf juíst wel een A4 maar dan goed ingepast zoals eerder was afgesproken met de regio (IODS-convenant), óf een A4-met-Vaart – prima. Dat is allemaal stuk voor stuk beter dan de A4 die minister Eurlings nu wil aanleggen. Want dat wordt een weg die je blijft horen, zien en ruiken. Een weg die zorgt voor
onherstelbare schade aan het natuurgebied en ontoelaatbare luchtvervuiling en geluidsoverlast (dit geldt met name ook voor de wijken van Delft, Schiedam en Vlaardingen die aan deze weg grenzen!). En waarop je meteen weer in de file staat omdat het Kethelplein dit extra verkeer niet aankan. 

Het comité “Hoezo Midden-Delflandsnelweg”, dat zich beijvert voor het behoud van Midden-Delfland als natuurgebied, wil het besluit van minister Eurlings ongedaan maken bij de Raad van State. Om dat kracht bij te zetten, organiseert zij op zaterdag 25 september van 12.00 – 16.00 uur een massale protestpicknick op het zandlichaam van de A4, bij de kruising met de Woudweg. Na de symbolische begrafenis van de A4-Eurlings wordt in een vrolijke manifestatie duidelijk gemaakt hoezeer minister Eurlings zich vergist en zich ten onrechte rijk rekent.

Lees meer op: Grote nu-of-nooit picknick op het zandlichaam van de A4


Schiedamse gemeenteraad stemt vóór inpassing A4 Midden Delfland

Met een overweldigende meerderheid van meer dan 75% voor heeft vanavond de Schiedamse gemeenteraad ingestemd met de bestuursovereenkomst met betrekking tot de A4 Midden Delfland.

23 september 2010. A4 Midden-Delfland.nl


Na 50 jaar definitief besluit A4 Delft-Schiedam

Na 50 jaar onduidelijkheid hebben de ministers Eurlings (VenW) en Huizinga (VROM) de knoop doorgehakt: de aanleg van de A4 Delft-Schiedam is definitief. In 2015 rijden de auto's verdiept of ondertunneld over 7 kilometer cruciaal asfalt en krijgt de natuur tussen deze steden een impuls.

Nog niet eerder is meer dan een halve eeuw gepraat over een stuk weg van 7 kilometer die zo'n cruciale rol speelt in het hoofdwegennet.

Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam is nodig om de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam te garanderen en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet te verbeteren.

De weg zorgt, samen met de plannen voor een metro-achtige treinverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, voor een impuls voor de mobiliteit in de zuidelijke Randstad.

De A4 Delft-Schiedam kost € 898 mln en wordt een van de best ingepaste wegen ooit. De weg komt onzichtbaar verdiept of ondertunneld te liggen in Rijksbufferzone Middendelfland.

Daarnaast wordt er geïnvesteerd in 100 hectare natuur, eco-passages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, een waterberging en duurzame landbouw.

Rijk en regio constateren dat juist brede participatie van de omgeving in dit besluit heeft geleid tot een inpassingsplan waar alle partijen achter kunnen staan.

Naar verwachting ligt het Tracébesluit vanaf begin oktober, 6 weken ter inzage in de gemeentehuizen rondom het tracé, provincie Zuid-Holland, de ministeries van VenW en VROM en Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

3 september 2010. AutoleaseWereld


Overeenkomst IODS getekend

Donderdag 2 september 2010 heeft minister Camiel Eurlings (CDA) het tracé besluit getekend voor de A4 Midden-Delfland. Tegelijkertijd heeft hij samen met de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam, stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Delft, Vlaardingen, Schiedam en Midden-Delfland de bestuursovereenkomst IODS getekend.

Met deze overeenkomst zijn alle afspraken vastgelegd over de inpassing van de weg en de realisatie van kwaliteitsprojecten. Deze kwaliteitsprojecten gaan ervoor zorgen dat Midden-Delfland er nog mooier uit gaat zien. Door de ondertekening is de komst van de A4 conform het IODS-convenant geregeld.

De gemeente Midden-Delfland is zeer tevreden over dit resultaat. Wethouder Van der Kamp: 'We krijgen de best ingepaste weg van Nederland. Er wordt veel geld geïnvesteerd in het Midden-Delfland gebied. Er komt geld om verspreid liggend glas te saneren, meer natuur te realiseren en er komt geld voor de boeren'.

De totale kosten bedragen 898 miljoen euro.

3 september 3020. Persbericht gemeente Midden-Delfland.


Definitief besluit voor A4 Delft-Schiedam

Het definitieve besluit voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam, de best ingepaste weg van Nederland, is genomen. Na vijftig jaar onduidelijkheid hebben ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van Ruimte en Milieu de knoop doorgehakt. In 2015 rijden de auto’s verdiept of ondertunneld over zeven kilometer cruciaal asfalt en krijgt de natuur tussen deze steden een impuls.

Nog niet eerder is meer dan een halve eeuw gepraat over een stuk weg van zeven kilometer die zo’n cruciale rol speelt in het hoofdwegennet.

A4 tussen Delft en Schiedam
Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam is nodig om de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam te garanderen en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet te verbeteren. De weg zorgt, samen met de plannen voor een metro-achtige treinverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, voor een impuls voor de mobiliteit in de zuidelijke Randstad.

De A4 Delft-Schiedam kost € 898 mln en wordt één van de best ingepaste wegen ooit. De weg komt onzichtbaar verdiept of ondertunneld te liggen in Rijksbufferzone Middendelfland. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in 100 hectare natuur, eco-passages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, een waterberging en duurzame landbouw.

Rijk en regio constateren dat juist brede participatie van de omgeving in dit besluit heeft geleid tot een inpassingsplan waar alle partijen achter kunnen staan.

Tracébesluit
Naar verwachting ligt het Tracébesluit vanaf begin oktober, 6 weken ter inzage in de gemeentehuizen rondom het tracé, provincie Zuid-Holland, de ministeries van V&W en VROM en Rijkswaterstaat Zuid-Holland.

Randstad Urgent
Het project A4 Delft-Schiedam is onderdeel van het programma Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten alle partijen de schouders eronder om de problemen in dit deel van de Randstad op te lossen. Zo moet de Randstad weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven.

Feiten

 • De weg krijgt van Delft naar Schiedam twee rijstroken met een ruimtelijke reservering voor een extra rijstrook. Van Schiedam naar Delft is de weg drie rijstroken breed
 • Lengte van de weg is ongeveer 7 km.
 • Lengte landtunnel is 2 km.
 • Lengte verdiepte ligging is ongeveer 1,5 km.
 • Lengte half-verdiepte ligging is ongeveer 2 km.
 • Huidig aantal auto’s over de A13: 160.000 auto’s over de A13
 • Het huidige zandlichaam ligt er sinds 1972

Andere projecten om de bereikbaarheid in de regio de verbeteren:

 • Verbreding A15 Maasvlakte-Vaanplein
 • Aanleg A4 Dinteloord-Bergen op Zoom
 • Lange termijn verkenning Rotterdam VooRuit en Haaglanden en de plannen voor een metro-achtige verbinding tussen Den Haag en Rotterdam.

2 september 2010: Rijkswaterstaat.


ANWB: Belangrijke stap naar realisering A4 Midden-Delfland

De ANWB vindt dat met de ondertekening van het tracébesluit voor de A4 Midden-Delfland een belangrijke stap is gezet naar de realisering van dit stuk snelweg. De bond hoopt dat hiermee een einde komt aan de discussie die al loopt sinds de jaren ’50 van de vorige eeuw. Daarmee wordt een belangrijke schakel in het netwerk van snelwegen toegevoegd.

Het getuigt van doorzettingsvermogen dat demissionair minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat vandaag het tracébesluit heeft ondertekend.

De ANWB vindt dat alle betrokken organisaties (natuurorganisaties, mobiliteitsorganisaties en andere belanghebbenden) trots moeten zijn op het behaalde resultaat.

Er wordt geld vrijgemaakt voor een goede inpassing van de snelweg in het landschap . Daardoor blijft de kwaliteit van de natuur in het gebied op een hoog niveau, terwijl door de A4 de doorstroming op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam flink verbetert en de milieubelasting ter plaatse afneemt. Bovendien zal het gebied voor wandelaars en fietsers beter toegankelijk worden gemaakt.

De ANWB vertrouwt erop dat de uitvoering nu voortvarend ter hand zal worden genomen.

2 september 2010. ANWB.


Nieuwe A4 eind 2015 gereed

De A4 van Delft naar Schiedam kan eind 2015 gereed zijn. Dat stel het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westland in antwoord op schriftelijke vragen van het CDA. Deze fractie had het college vragen gesteld over de snelweg, omdat de aanleg van de A4 opnieuw politiek ter discussie zou staan. Volgens het college is dat niet het geval. De minister van Verkeer en Waterstaat is voornemens nog dit jaar het Tracébesluit vast te stellen. Het alternatief 'A4 met Vaart' wordt hierbij niet in overweging genomen. Deze 'groene' variant, waarvoor een heuse actiegroep zich hard maakt, lijkt dus van de baan.

Het CDA stelde ook vragen over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding, waarbij nog een keuze moet worden gemaakt tussen een Oranjetunnel en een Blankenbergtunnel. Gemeente Westland wordt nauw betrokken bij het project, net als de gemeenten Maassluis, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen, stelt het college de partij gerust. In september is een volgend overleg gepland en in het najaar moet een advies uitgebracht kunnen worden door de betreffende partijen.
Met het 3-in-1-project kan binnenkort al worden gestart. Tot november kunnen aanbieders nog inschrijving en in december wordt de klus gegund. Het totale project zal in 2013 opgeleverd worden.

2 september 2010. AGF.nl.


Na halve eeuw besluit over aanleg stuk A4

DEN HAAG (ANP) - In 2015 rijden er auto's over het omstreden nieuwe stuk A4 door Midden-Delfland. De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Tineke Huizinga (Ruimtelijke Ordening) hebben donderdag officieel besloten tot de aanleg van het stuk snelweg waarover zo'n vijftig jaar is gesproken. Rijkswaterstaat en het ministerie van VWS hebben dat laten weten.

De zeven kilometer asfalt tussen Delft en Schiedam doorkruist straks verdiept of via een tunnel het natuurgebied tussen de twee steden. Richting Delft krijgt de weg al meteen drie rijstroken. Richting Schiedam komen er twee, met de mogelijkheid om er nog een bij aan te leggen. Het stukje snelweg kost 898 miljoen euro. De weg moet onder andere de drukbereden A13 tussen Rotterdam en Den Haag (langs Delft) ontlasten.

Over de nieuwe verkeersader wordt al decennialang gesteggeld, vooral omdat de weg het natuurgebied Midden-Delfland doorboort. Sinds 1972 ligt er zelfs al een deel van het zandlichaam waarop het asfalt komt te liggen. Door de ondertunneling, de verdieping, de aanleg van nieuwe natuur en allerhande andere maatregelen zoals eco-passages, duurzame landbouw en ruiter- en wandelpaden denken de betrokken overheidsinstanties dat er nu een plan ligt ,,waar alle partijen achter kunnen staan''.

2 september 2010. Trouw.

Actiegroep stapt naar rechter vanwege A4

MIDDEN DELFLAND - De Actiegroep 'Hoezo-Midden-Delfland-Snelweg' stapt naar de Raad van State. De actiegroep is tegen het plan van de overheid om de A4 tussen Delft en Schiedam te verlengen.

Volgens de actiegroep zou het autoverkeer binnen een paar jaar al weer in de file staan. Donderdagmiddagmiddag hebben Het Rijk, de provincie, betrokken gemeenten en andere betrokkenen een akkoord over de verlengde A4 ondertekend.

Over het wegproject wordt al sinds 1963 gesteggeld. Minister Eurlings van Verkeer typeerde het project telkens als 'een icoon van vertraging en bestuurlijke ellende'.

Ondergrondse snelweg

De weg tussen Delft en het Knooppunt Kethelplein wordt verdiept aangelegd. De actiegroep wil een variant waarbij het grootste deel van de snelweg ondergronds wordt aangelegd.

Als alles volgens planning verloopt, begint Rijkswaterstaat al volgend jaar met de aanleg van de weg.

2 september 2010. RTVWest.


Aanleg A4 Midden-Delfland definitief

VLAARDINGEN - De zeven ontbrekende kilometers snelweg tussen Delft en Schiedam kunnen definitief worden aanbesteed. Minister Eurlings (verkeer) zette donderdag zijn handtekening onder het tracébesluit.

De omliggende gemeenten en verschillende natuurorganisaties stemden ook in met de plannen. Het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW West, de Kamers van Koophandel Rotterdam en Den Haag, MKB Zuid-Holland, EVO en Bouwend Nederland reageerde euforisch. "Wij vieren feest," zegt VNO-NCW directeur Bert Mooren. "Na vijftig jaar gedoe is het tracébesluit A4 Midden-Delfland definitief. Hierdoor kan in april 2011 met de aanleg van de snelweg tussen Delft en Schiedam worden begonnen en zullen in 2015 de eerste auto’s over de weg rijden."

De meeste tegenstanders van het 898 miljoen euro kostende stuk snelweg staakten hun verzet. De omliggende gemeenten zetten donderdag hun handtekening onder een nieuw convenant. Daarmee stemmen ze in met de aanleg van de snelweg en compenserende maatregelen waarmee de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. De weg komt onzichtbaar verdiept of ondertunneld te liggen in Rijksbufferzone Middendelfland. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in 100 hectare natuur, eco-passages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, een waterberging en duurzame landbouw.

2 september 2010. Cobouw.


Besluit voor A4 Delft-Schiedam definitief

Schiedam - Het definitieve besluit voor de aanleg van de A4 Delft-Schiedam, de best ingepaste weg van Nederland, is genomen. Na 50 jaar onduidelijkheid hebben ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van Ruimte en Milieu de knoop doorgehakt. In 2015 rijden de auto’s verdiept of ondertunneld over zeven kilometer cruciaal asfalt en krijgt de natuur tussen deze steden een impuls.

Nog niet eerder is meer dan een halve eeuw gepraat over een stuk weg van zeven kilometer die zo’n cruciale rol speelt in het hoofdwegennet. Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam is nodig om de mobiliteit tussen Den Haag en Rotterdam te garanderen en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet te verbeteren. De weg zorgt, samen met de plannen voor een metro-achtige treinverbinding tussen Den Haag en Rotterdam, voor een impuls voor de mobiliteit in de zuidelijke Randstad.

De A4 Delft-Schiedam kost € 898 mln en wordt één van de best ingepaste wegen ooit. De weg komt onzichtbaar verdiept of ondertunneld te liggen in Rijksbufferzone Middendelfland. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in 100 hectare natuur, eco-passages, het saneren van glastuinbouw, ruiter- en wandelpaden, een waterberging en duurzame landbouw. Rijk en regio constateren dat juist brede participatie van de omgeving in dit besluit heeft geleid tot een inpassingsplan waar alle partijen achter kunnen staan

2 september 2010: Blik op het nieuws.


Na halve eeuw besluit over aanleg stuk A4

DEN HAAG - In 2015 rijden er auto's over het omstreden nieuwe stuk A4 door Midden-Delfland. De ministers Camiel Eurlings (Verkeer) en Tineke Huizinga (Ruimtelijke Ordening) hebben donderdag officieel besloten tot de aanleg van het stuk snelweg waarover zo'n vijftig jaar is gesproken. Rijkswaterstaat en het ministerie van VWS hebben dat laten weten.

Demissionait minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings onthult donderdag het eerste ANWB-bord voor de A4 Delft-Schiedam. De zeven kilometer asfalt tussen Delft en Schiedam doorkruist straks verdiept of via een tunnel het natuurgebied tussen de twee steden. Richting Delft krijgt de weg al meteen drie rijstroken. Richting Schiedam komen er twee, met de mogelijkheid om er nog een bij aan te leggen. Het stukje snelweg kost 898 miljoen euro. De weg moet onder andere de drukbereden A13 tussen Rotterdam en Den Haag (langs Delft) ontlasten.

Over de nieuwe verkeersader wordt al decennialang gesteggeld, vooral omdat de weg het natuurgebied Midden-Delfland doorboort. Sinds 1972 ligt er zelfs al een deel van het zandlichaam waarop het asfalt komt te liggen. Door de ondertunneling, de verdieping, de aanleg van nieuwe natuur en allerhande andere maatregelen zoals eco-passages, duurzame landbouw en ruiter- en wandelpaden denken de betrokken overheidsinstanties dat er nu een plan ligt ''waar alle partijen achter kunnen staan''. (ANP)

2 september 2010. AD


Midden-Delfland onder het asfalt?

De mogelijke aanleg van nieuwe snelwegen door Midden-Delfland doet veel stof opwaaien. Terecht, want de programma's van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat liegen er niet om en het besluitvormingsproces is weinig transparant. Wel is al duidelijk dat enkele scenario's zondermeer een vernietigende uitwerking op ons gebied zullen hebben: Een A4 die niet zorgvuldig in het landschap wordt ingepast, een Blankenburgtunnel met snelwegen dwars door de Zuidbuurt en Aalkeetbinnenpolder en misschien zelfs een A24 via de Vlietlanden en Zouteveen naar de A4. De Midden-Delfland Vereniging maakt zich hier grote zorgen over maar laat het ook niet zomaar over zich heenkomen.

De verlenging van de A4 (Delft-Schiedam) lijkt een feit en alleen door een beroep voor de Raad van State nog tegen te houden. Zoals het zich laat aanzien wil de minister zich niet houden aan de IODS variant waar hij zich met lagere overheden wel aan verbonden heeft ( = niet zien, niet horen, niet ruiken). Wij zijn daar buitengewoon teleurgesteld over. Maar deze strijd is nog niet gestreden. De Midden-Delfland Vereniging steunt daarom de voorstanders voor het beste economische en natuurvriendelijke alternatief: de A4 met Vaart.

De besluitvorming ten aanzien van de Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO) is minder vergevorderd hoewel er alleen al om economische en veiligheidsredenen tegen een tunnel onder de Nieuwe Waterweg nauwelijks enige bezwaren lijken te bestaan. Deze tunnel zal er dan ook wel komen. Maar het is zeker nog niet bepaald of dat de Blankenburgtunnel (tussen Maassluis/Vlaardingen en Rozenburg) of de Oranjetunnel (bij Maasdijk/Hoek van Holland) gaat worden. Een motie om een overhaaste keuze van de minister voor een voorkeursvariant, uit te stellen, werd eind juni jl. met een grote meerderheid in de 2e Kamer aangenomen. In de motie werd ondermeer vastgelegd dat de regering eerst dient te gaan werken volgens een brede verkenningsfase waarin bewoners, decentrale overheden en milieuorganisaties ruim betrokken worden en dat daarbij draagvlak gezocht dient te worden, waarbij de verkenningsfase wordt afgesloten met een voorkeursbesluit. Naar verwachting wordt dit besluit nu in het najaar genomen en vervolgens onderbouwd in de Structuurvisie.

De Midden-Delfland Vereniging is één van de partners in het 'Comitee Blankenburgtunnel Nee', dat evenals onze vereniging zelf, in nauw overleg is met Rotterdam Vooruit (de projectorganisatie die de besluitvorming in opdracht van de minister en de portefeuillehouder van de stadsregio Rotterdam voorbereidt). Wij zien er op toe dat niet klakkeloos voorbij gegaan wordt aan de zorgvuldige besluitvorming en het essentiële aspect van voldoende draagvlak. Juist dat benodigde draagvlak zal er als het aan ons ligt, voor de Blankenburgtunnel niet komen. De gemeenten Midden-Delfland, Maasluis, Vlaardingen en Schiedam hebben in juni jl. in hun brief aan de minister overduidelijk laten weten tegen de aanleg van deze tunnel te zijn. Ook natuur- en milieuorganisaties, streekverenigingen en bewoners hebben zich reeds meermalen tegen de aanleg van de Blankenburgtunnel gekeerd. Wij zullen het bestuurlijk duo (Minister en portefeuillehouder) en fracties in de 2e Kamer daarop blijven wijzen. Het zal toch niet zo zijn dat opnieuw een groot deel van het kostbare Midden-Delfland met asfalt wordt doorkliefd terwijl vele direct betrokkenen hier de grootst mogelijke bezwaren tegen hebben en er in de vorm van de Oranjetunnel ook nog eens een uitstekend alternatief voor handen is?
Midden-Delfland is een zeer waardevol en voor een belangrijk deel authentiek agrarisch gebied. Anno 2010 mag het ook bekend worden geacht dat open landschappelijke ruimtes puur noodzakelijk zijn voor het welzijn van haar burgers en de bewoners van aangrenzende steden. En dan hebben we het nog niet over het grote belang van een aantrekkelijk vestigingsbeleid voor de grote steden rond het Midden-Delfland gebied.
Bovendien zal de Blankenburgtunnel weliswaar de Beneluxtunnel vooralsnog ontlasten maar hij zal onmiddellijk een waar verkeersinfarct veroorzaken rond het Kethelplein, waar de verkeersdrukte vanwege de A4 sowieso een groot probleem gaat vormen.
De Oranjetunnel voorkomt niet alleen al deze problemen maar ontlast bovendien de A15, voorziet hij (ook i.c.m. een aangepaste A54) in een veel betere bereikbaarheid van de Maasvlakte II en zorgt hij voor een cruciale vluchtmogelijkheid bij een eventuele ramp in het Europoort gebied. De Oranjetunnel mag dan wel in de directe kostensfeer duurder uitvallen dan de Blankenburgtunnel maar zijn hogere prijs moet wel in dit licht bezien worden! Midden-Delfland kan en mag niet geruïneerd worden!

Hierbij speelt op de achtergrond ook nog eens de dreiging van de verlengde A24 van de A20 via de Vlietlanden en de Zouteveen naar de A4, met ronduit rampzalige consequenties voor Midden-Delfland. Hoewel het rapport Reikwijdte en Detailniveau van Rotterdam Vooruit (eind 2009) over deze weg letterlijk vermeldt: 'technisch vrijwel onuitvoerbaar en zeer kostbaar' en 'deze verbinding wordt niet verder onderzocht', leeft bij velen toch de angst dat dit desastreuze scenario over enige tijd weer actueel wordt.
Maar los van de vraag of deze A24 een reële dreiging vormt, het gezonde verstand van de 'beslissers' zou toch al voldoende moeten zijn om in te zien dat een verlengde A24 eenvoudig de definitieve doodsteek voor Midden-Delfland is? Ondanks de grote inspanningen en vele formele afspraken in de Reconstructiewet, Gebiedsvisie 2025, het LOP, Programma Randstad Urgent, de vermelding in de RO canon van VROM en het instellen van de Hof van Delflandraad zou Midden-Delfland (nota bene een Rijksbufferzone!) alsnog geheel verloren gaan. Dat gaat ons verstand toch werkelijk te boven maar wij blijven alert.
De MDV blijft zich inzetten voor een blijvend open en groen landschap, actief en met overtuigende argumenten, vóór de A4 met Vaart en tégen de Blankenburgtunnel.
Zie ook www.middendelflandvereniging.nl  , www.blankenburgtunnelnee.nl  en www.A4metvaart.nl 

1 september 2010. Persbericht: Arie van der Kooij, Midden-Delfland Vereniging


Bestuursovereenkomst IODS en TB A4 DS

Zoals je misschien al gehoord heeft, vinden er momenteel belangrijke ontwikkelingen plaats omtrent de A4 Delft-Schiedam. Morgen (2 september) vindt er een vergadering plaats van de adviescommissie IODS en vervolgens zal op het zandlichaam van de A4 in Schiedam de bestuurlijke overeenkomst IODS tussen de gemeenten, regio, provincie en rijk ondertekend worden evenals het definitieve Tracébesluit.
Hierbij willen wij iedereen oproepen om bij de ondertekening van deze documenten aanwezig te zijn en ons protest te laten horen.

Wat: ondertekening bestuurlijke overeenkomst IODS en Tracébesluit A4 Delft-Schiedam
Waar: de tent op het zandlichaam van de A4 nabij de Brederoweg, Schiedam.
Wanneer: donderdag 2 september van 14.00 uur tot circa 16.00 uur

Komt allen en laat uw protest tegen deze A4 horen!

1 september 2010. KNNV en 'Hoezo Midden-Delfland snelweg?' persbericht.


Rijk negeert negatief tunneladvies

Rijkswaterstaat slaat een advies van de Commissie Tunnelveiligheid in de wind. De dienst heeft een nieuw ontwerp voor een tunnel in de A4 Midden-Delfland gemaakt dat niet aan de veiligheidseisen voldoet.

Toch drukt Rijkswaterstaat het nieuwe ontwerp erdoor. Zoveel is op te maken uit correspondentie tussen de projectleiding van Rijkswaterstaat en de Commissie Tunnelveiligheid die is toegevoegd aan het Ontwerp Tracébesluit (OTB) A4 Delft-Schiedam. In het OTB presenteert Rijkswaterstaat een nieuw ontwerp voor de geplande landtunnel bij het Kethelplein. Waar in de uit 2009 stammende Trajectnota/MER nog sprake is van een tunnel met vier buizen met daarin elk twee rijstroken, staat in het OTB een tunnel met twee buizen met elk vier rijstroken. Rijkswaterstaat beargumenteert de keuze voor een ander tunnelontwerp met nader onderzoek naar verkeersintensiteit op het nieuwe stuk snelweg. De dienst is erachter gekomen dat het eerdere ontwerp tot ernstige files zal leiden.

Funest

De Commissie Tunnelveiligheid onderkent het fileprobleem, maar veegt de vloer aan met het nieuwe ontwerp. Zo is dat nooit met de omliggende gemeenten en veiligheidsdiensten afgestemd. Dat is volgens de commissie funest voor het draagvlak van de toch al veelbesproken A4 Midden-Delfland. Volgens de commissie bestaat de kans dat de tunnel tijdens de bouwfase alsnog moet worden aangepast, waardoor de kosten zullen oplopen. Ook acht de commissie een tunnelvariant met twee keer vier rijstroken per buis minder veilig dan een variant met tunnelbuizen met minder rijstroken. Vooral omdat gebruikers minder goed kunnen vluchten bij ongelukken of brand en hulpdiensten langer onderweg zijn. Rijkwaterstaat legt de kritiek naast zich neer. Volgens de dienst ontbreekt de ruimte om meer dan twee tunnelbuizen te bouwen. De dienst schrijft in het OTB dat "eventuele extra maatregelen in het bouwplan worden opgenomen". Op 23 september maakt minister Eurlings het definitieve tracébesluit bekend.

1 september 2010. Cobouw.


Akkoord over aanleg A4 Midden-Delfland

De aanleg van de A4 door Midden-Delfland gaat definitief door. Alle betrokken partijen zijn het eens over de bouw van het 'ontbrekende' stuk weg tussen Delft en Schiedam, meldt de gemeente Vlaardingen.

Het Rijk, de provincie, betrokken gemeenten en andere betrokkenen tekenen donderdag in Schiedam de overeenkomst die de aanleg van de A4 moet bezegelen. Over de aanleg ervan wordt al sinds 1963 gesteggeld. Demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer) typeerde het project in maart als "een icoon van vertraging en bestuurlijke ellende".

Sportcomplex

De weg tussen Delft en het Knooppunt Kethelplein wordt verdiept aangelegd. Op verscheidene plaatsen komen omvangrijke werkzaamheden. Zo wordt bij Vlaardingen een tramviaduct over de weg gemaakt. In Schiedam komt volgens de plannen een sportcomplex boven de A4.

Op dit moment moet al het verkeer tussen Den Haag en Rotterdam over de A13. Daar staan dan ook vaak lange files.

Planning

Als alles volgens planning verloopt, begint Rijkswaterstaat medio 2011 met de aanleg van de weg.

Protest

Natuur- en milieuorganisaties zijn fel tegen de plannen, omdat de nieuwe weg dwars door een groen gebied loopt. Een woordvoerder van Milieudefensie zegt 'zeker niet blij' te zijn met het doortrekken van de weg. De organisatie vreest dat de luchtkwaliteit sterk achteruit zal gaan, omdat vooral vrachtwagens gebruik zullen maken van de weg.

Bovendien denkt Milieudefensie dat de aanleg weinig zin zal hebben, omdat de wegen die op de A4 aansluiten een te kleine capaciteit hebben. De organisatie beraadt zich nog op verder te nemen stappen. De Milieufederatie Zuid-Holland stapt naar de Raad van State. Volgens de milieuclub zijn de betrokken gemeenten omgekocht met cadeautjes van de overheid. Mogelijk sluit Milieudefensie zich nog aan bij de rechtsgang.

Tegenstanders organiseren donderdag een protestactie.

1 september 2010 Rijnmond.nl


Compensatie van gemeenten langs A4 Midden-Delfland eindelijk rond

Het Rijk heeft te elfder ure alsnog de projecten benoemd waarmee de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen worden gecompenseerd voor overlast die de A4 Noord zal veroorzaken.

Dinsdag en donderdag bespreken de gemeenteraden de overeenkomst waarin de compenserende maatregelen worden omschreven. Deze maatregelen werden door het Rijk reeds aangekondigd in het in 2006 gesloten IODS-convenant, maar zijn daarna nooit gespecificeerd. Voor de gemeenten waren deze maatregelen destijds een harde voorwaarde om het IODS-akkoord te tekenen. Zij hebben echter jarenlang vergeefs gewacht op een uitwerking van de gemaakte afspraken. Pas de laatste maanden is er onder hoge tijdsdruk overleg geweest tussen het Rijk en de gemeenten. Het nieuwe convenant moest er liggen voordat demissionair minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) het definitieve tracébesluit voor de A4 bekend zou maken. Dat gebeurt op 23 september.

Geluidswallen

In de nieuwe overeenkomst wordt de stedelijke en landschappelijke inpassing van de weg per gemeente gedetailleerd geregeld. Een van de punten waarover harde afspraken op papier zijn gezet, zijn extra geluidswallen bij Vlaardingen en Delft en hoge zichtwallen bij Schiedam. Verder reserveert het Rijk geld voor het saneren van glastuinbouwbedrijven, het aanleggen van nieuwe natuur- en recreatiegebieden, de aanleg van fietspaden en het uitkopen van boerenbedrijven langs het tracé. Het Rijk heeft voor deze maatregelen een nog onbekend bedrag uitgetrokken. Wel is zeker dat er meer geld beschikbaar komt dan aanvankelijk was begroot. Rijkswaterstaat heeft de weg sinds 2006 op verschillende punten aangepast. De A4 krijgt onder andere meer rijstroken en de tunnel bij Schiedam/Vlaardingen is ingekort. Meer details over de overeenkomst worden dinsdag bekend.

31 augustus 2010. Cobouw


Overlast langs A4 wordt eindelijk aangepakt

Het Rijk heeft alsnog de projecten benoemd waarmee de gemeenten Delft, Midden-Delfland, Schiedam en Vlaardingen worden gecompenseerd voor overlast die de A4 Noord zal veroorzaken.

Dinsdag en donderdag bespreken de gemeenteraden de overeenkomst waarin de compenserende maatregelen worden omschreven. Het Rijk kondigde de maatregelen al aan in het in 2006 gesloten IODS-convenant, maar zijn daarna nooit gespecificeerd. Voor de gemeenten waren de maatregelen destijds een harde voorwaarde om het IODS-akkoord te tekenen. De afspraken werden echter niet uitgewerkt.

Wallen

Pas de laatste maanden is er onder hoge tijdsdruk overleg geweest tussen het Rijk en de gemeenten. Het nieuwe convenant moest er liggen voordat demissionair minister Eurlings (Verkeer en Waterstaat) het definitieve tracébesluit voor de A4 bekend zou maken. Dat gebeurt op 23 september. In de nieuwe overeenkomst wordt de inpassing van de A4 per gemeente tot in detail geregeld. Een van de punten waarover harde afspraken op papier zijn gezet, zijn extra geluidswallen bij Vlaardingen en Delft en hoge zichtwallen bij Schiedam.

30 augustus 2010. Cobouw.


Slotoffensief: Hoezo Midden-Delfland Snelweg.nl?

4 augustus 2010. Het stiltegebied Midden-Delfland wordt bedreigd door plannen op rijksniveau. Eerst door de snelweg A4 Delft-Schiedam, waarvoor er momenteel een Ontwerp Tracébesluit ligt, daarna volgt wellicht de Blankenburgtunnel waarvoor de eerste plannen al klaar liggen en in de toekomst de mogelijkheid van een A24. Oftewel: Midden-Delfland wordt in de toekomst mogelijk doorkruist met snelwegen. Lees verder...


CDA Westland wil opheldering over A4 Midden-Delfland

WESTLAND/MIDDEN-DELFLAND - Het CDA Westland maakt zich zorgen over mogelijke vertraging van grote infrastructuurprojecten die belangrijk zijn voor de gemeente.

In vragen aan het college van b & w vraagt de partij om opheldering over aanleg van de A4 door Midden-Delfland en de nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam. Sinds de val van het kabinet Balkenende is er weinig meer over de projecten gehoord. Er zijn alleen verhalen in de media dat de A13 ter discussie zou staan.

Het CDA wil weten of het gemeentebestuur van Westland nog weet of de omstreden weg zal worden aangelegd of niet.

3 augustus 2010: West online


Slotoffensief tegen A4

DELFT - Vele decennia wordt er al gepraat, gemarchandeerd en geprotesteerd rond de aanleg van een paar kilometer A4 door Midden-Delfland. En daar zal voorlopig geen einde aan komen. Want nu het ernaar uitziet dat er voorlopig geen nieuw kabinet komt, wordt er van allerlei kanten een waar slotoffensief ingezet om de plannen om de A4 door Midden-Delfland door te trekken van tafel te krijgen. Milieufederatie Zuid-Holland, Stichting StopRW19/A4, Stichting A4metVaart en KNNV afdeling Delfland proberen via een gezamenlijke internetcampagne nieuwe sympathisanten te werven.

“In ons verzet tegen de rampzalige plannen van de regering met het stiltegebied Midden-Delfland -eerst de A4, daarna de Blankenburgtunnel, met de mogelijkheid van een A24!-, hebben wij onze krachten gebundeld”, schrijft Rudolf von Stein. “Dit wordt een massaal slotoffensief. Want het komt er nu op aan. En elke stem telt, nog steeds! Kijk op onze gezamenlijke website www.hoezomiddendelflandsnelweg.nl en laat je naam achter.”
Veel liever dan de A4 in een verdiepte sleuf, zoals minister Eurlings wil, zien de tegenstanders het plan ‘A4 met Vaart’ van de grond komen. In dat plan wordt de A4 in Midden-Delfland helemaal ondergronds aangelegd, en komt er bovenop de tunnelbak een nieuwe vaart te liggen. Maar tegenstanders van dát plan beweren dat zo’n vaart fnuikend zou zijn voor allerlei dieren. Hazen, wezels, hermelijnen en kleinere dieren zouden het water niet kunnen oversteken. “Onzin”, vindt de KNNV. “Wanneer de A4 met Vaart van natuurvriendelijke oevers wordt aangelegd kunnen de genoemde dieren ook aan de overkant komen. Want een haas kan zwemmen en met een glooiende oever kan dit dier de oever op komen.” De KNNV afdeling Delfland roept dan ook een ieder om het initiatief www.A4metvaart.nl, een alternatief voor de autosnelweg dwars door Midden-Delfland te ondersteunen.

Alsof het allemaal nog niet genoeg is, begint ook de gemeente Schiedam zich steeds meer tegen de plannen te keren. Schiedam krijgt na aanleg van de A4 door Midden-Delfland veel meer verkeer te verwerken en dat zal, zo vreest men in de Brandersstad, tot een verkeerschaos leiden.
Wordt, hoe dan ook, vervolgd... Jarenlang, vermoedelijk.

21 juli 2010: Delftse Post


Nieuwe A4 wordt stiller

DELFT - Demissionair minister Eurlings heeft de Kamerfractie van D66 toegezegd de resterende geluidsproblemen rond de A4 op te gaan lossen. Dat is goed nieuws voor Midden-Delfland en voor Delft, zeker voor Tanthof.

Nieuw D66-Kamerlid Wouter Koolmees vroeg de minister direct in zijn eerste debat naar de geluidsproblemen. Volgens eigen onderzoek van de gemeente Delft en de provincie zou de A4 veel meer geluidsoverlast gaan geven dan uit de berekeningen van het ministerie blijkt. D66 vindt dat onaanvaardbaar.

De overlast zou vooral optreden rond het huidige fietspad over het A4-talud, de Zuidkade, en de aansluiting op de Kruithuisweg. Eurlings heeft nu schriftelijk toegezegd om alsnog aan alle geluidsafspraken met de regio te gaan voldoen.

De Delftse D66-fractie is blij met deze toezegging. Gemeenteraadslid Pauljan Kuijper: “Delft en Midden-Delfland zijn deze zorgvuldigheid meer dan waard. Wij zijn absoluut geen fan van de A4, maar accepteren de aanleg zolang we hem maar niet horen, niet zien en niet ruiken. De toezegging van Eurlings is goed nieuws.”

7 juli 2010: Delftse Post


Geluidrapport A4 Delft – Schiedam rammelt aan alle kanten

Het onderzoek dat minister Eurlings heeft laten doen naar de geluidhinder van de A4 Delft-Schiedam is volgens het ingenieursbureau Cauberg-Huygen onzorgvuldig. Het ontwerptracébesluit is volgens dit zelfde bureau in strijd met het IODS-convenant, de Provinciale Milieuverordening en de Wet geluidhinder.

Cauberg-Huygen trekt deze conclusies in een onderzoek dat zij in opdracht van de gemeente Vlaardingen heeft uitgevoerd.

GroenLinks Schiedam vindt de onderzoeksresultaten het zoveelste bewijs dat minister Eurlings koste wat kost de A4 Delft-Schiedam wil aanleggen. Fractievoorzitter Ed Gloudi: "deze minister heeft al eerder laten zien dat hij het belangrijker vindt gezichtsverlies te voorkomen, dan zorgvuldig en verantwoord besluiten te nemen. Kritische geluiden van ter zake kundige ingenieurs van de TU Delft schuift hij al jaren ter zijde. De Crisis- en Herstelwet ontneemt de gemeente de mogelijkheid om beroep aan te tekenen. Daarom probeert de gemeente nu in onderhandeling met de minister nog zoveel mogelijk voor de omwonenden van de A4 binnen te slepen."

Gloudi vervolgt: "Bewoners en belangengroeperingen kunnen nog wel beroep aantekenen. GroenLinks roept hen op om vooral door te blijven gaan met het bezwaar maken tegen de A4. Zeker nu we deze A4 zullen gaan zien, horen en ruiken".

GroenLinks zal de wethouders van Schiedam zeer kritisch blijven volgen in haar onderhandelingen met Rijkswaterstaat. Zo zal zij naar aanleiding van het onderzoek naar het geluidrapport het college vragen hoe zij dit onderzoek van Cauberg-Huygen gaat gebruiken en hoe zij samenwerkt met de gemeenten Vlaardingen en Delft.

Voor de omwonenden van het A4-tracé brengt het rammelende geluidrapport van minister Eurlings alleen maar meer ellende met zich mee. Want hoe erg de geluidhinder echt gaat worden is nu nog onzekerder geworden. Doordat de minister zich verschuilt achter veiligheidsrisico's om geen volledige tunnel aan te hoeven leggen, zal de geluidhinder voor de bewoners van Groenoord zeker fors toenemen. Metershoge geluidschermen zullen nodig zijn om de overlast nog enigszins binnen de perken te houden.

GroenLinks hoopt ook dat belangengroeperingen hun krachten en geld zullen bundelen zodat zij bij een beroepsprocedure tegen de A4 met haar onaanvaardbare overlast voldoende deskundigheid in kunnen zetten.

5 juli 2010: Schiedam stad


Eurlings: elk nadeel heeft z'n voordeel

Door de complexe verkiezingsuitslag bestaat de kans dat het huidige demissionaire kabinet nog wel even doorgaat tot er een nieuwe regering is. Demissionair minister Camiel Eurlings (Verkeer) beziet die situatie niet alleen negatief. 'Elk nadeel heeft z'n voordeel', zei hij vrijdag na afloop van de wekelijkse vergadering van de ministerraad.
Door zijn mogelijk langere demissionaire status denkt hij meer geplande werkzaamheden ter hand te kunnen nemen. De bouw of verbreding van wegen bijvoorbeeld. De geplande wegwerkzaamheden staan te boek als 'schoppen in de grond' en als Eurlings langer op het pluche blijft zitten, denkt hij nog vijf van die schoppen in de grond te kunnen steken. Hij verwacht zelfs dat er wezenlijke stappen kunnen worden gezet in het doortrekken van de A4 door Midden-Delfland, een omstreden project.

11 juni 2010. Nieuwsblad Transport.


Veel handtekeningen voor A4 met Vaart

De A4 met Vaart krijgt steeds meer steun. Het burgerinitiatief, de Stichting A4 met Vaart, is hard op weg naar de 10.000ste handtekening. Het duurde even, voordat de A4-moeheid bij de bevolking doorbroken was: voor de één leek het een gelopen race, volgens de ander komt hij er toch nooit. Maar nu demissionair minister Eurlings het tempo omhoog schroeft, ook met voorbereiden van een extra oeververbinding en nog meer snelwegen in Midden Delfland, zit de schrik er goed in. De petitie wordt nu massaal getekend, de teller staat nu op 7623 handtekeningen en daar komen dagelijks handtekeningen bij.

De Stichting A4 met Vaart zal in het najaar een petitie aanbieden aan de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat. Demissionair minister Eurlings wil niet alleen de A4 als een Utrechtse Baan aanleggen maar er ook nog een Blankenburgtunnel tussen Maassluis en Vlaardingen doorheen drukken.

In samenhang met de mogelijke A24, langs de noordrand van Schiedam en Vlaardingen, is dit een nieuwe en zeer ernstige bedreiging voor Midden Delfland met fatale gevolgen voor het landschap, het milieu en de leefbaarheid. De Stichting A4 met Vaart heeft een heel goed alternatief voor het A4 ontwerp van de minister: geen Utrechtse Baan door het prachtige landschap van Midden Delfland, maar een verdiepte weg met daarbovenop een Vaart. Recreatief, innovatief en met behoud van het landschap, de rust en stilte. De uitvoeringsmethode is gebaseerd op een bekende bouwwijze, de lichte afzinktechniek.

Ondanks allerlei vergelijken en gegoochel met getallen in de rekenmodellen, waarmee Rijkswaterstaat en VNO/NCW naar buiten treden en de pers bestoken, kan de Stichting de kostenraming van de gemeente Schiedam nog steeds onderschrijven. De A4 met Vaart is volgens de initiatiefnemers van de handtekeningenactie niet duurder, niet slechter voor de mobiliteit, maar wel beter voor het landschap.

7 juni 2010 RegioTV InfoThuis


Steeds meer steun voor A4metVaart

De A4 met Vaart krijgt steeds meer steun. Het burgerinitiatief, de Stichting A4 met Vaart, is hard op weg naar de 10.000ste handtekening. Het duurde even, voordat de A4-moeheid bij de bevolking doorbroken was: voor de één leek het een gelopen race, volgens de ander komt hij er toch nooit. Maar nu demissionair minister Eurlings het tempo omhoog schroeft, ook met voorbereiden van een extra oeververbinding en nog meer snelwegen in Midden Delfland, zit de schrik er goed in. De petitie wordt nu massaal getekend, de teller staat nu op 7623 handtekeningen en daar komen dagelijks handtekeningen bij! De Stichting zal in het najaar een petitie aanbieden aan de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat.

Demissionair minister Eurlings wil niet alleen de A4 als een Utrechtse Baan aanleggen maar er ook nog een Blankenburgtunnel tussen Maassluis en Vlaardingen doorheen drukken.
In samenhang met de mogelijke A24, langs de noordrand van Schiedam en Vlaardingen, is dit een nieuwe en zeer ernstige bedreiging voor Midden Delfland met fatale gevolgen voor het landschap, het milieu en de leefbaarheid.

De Stichting A4 met Vaart heeft een heel goed alternatief voor het A4 ontwerp van de minister: geen Utrechtse Baan door het prachtige landschap van Midden Delfland, maar een verdiepte weg met daarbovenop een Vaart. Recreatief, innovatief en met behoud van het landschap, de rust en stilte. De uitvoeringsmethode is gebaseerd op een bekende bouwwijze, de lichte afzinktechniek. Ondanks allerlei vergelijken en gegoochel met getallen in de rekenmodellen, waarmee Rijkswaterstaat en VNO/NCW naar buiten treden en de pers bestoken, kan de Stichting de kostenraming van de gemeente Schiedam nog steeds onderschrijven. De A4 met Vaart is niet duurder, niet slechter voor de mobiliteit, maar wel beter voor het landschap!

A4metVaart: een initiatief uit een warm groen hart, dat klopt!

Blankenburgtunnel opties
Blankenburgtunnel opties.

Blankenburgtunnel, A24 naar A4 en A13.
Blankenburgtunnel, A24 naar A4 en A13.

2 juni 2010: Persbericht Stichting A4 met Vaart.


Spandoek 'A4 met vaart' vernield

MIDDEN-DELFLAND - Het grote spandoek Steun A4 met vaart, dat onlangs in een weiland bij Schipluiden is neergezet, is door vandalen grotendeels weggehaald.

Het gevaarte stond op een stuk grond van een boer, niet ver van een aquaduct. De daders hebben het spandoek in de nacht van woensdag op donderdag uit elkaar geschroefd. Alleen de staanders zijn er nog, zegt de Stichting A4 met Vaart.

Deze stichting is een warm voorstander van een verlengde A4 door Midden-Delfland, maar dan op een alternatieve manier. De stichting wil graag een snelweg onder de grond, met daar bovenop een vaargeul.

Volgens Rijkswaterstaat is dit alternatief echter niet haalbaar.

3 juni 2010 West online


Snelweg die niet mag worden gezien, gehoord en geroken
Nieuwe problemen met A4 Midden-Delfland

Uitgerekend in een periode waarin politici opnieuw daadkracht beloven, dreigt opnieuw uitstel in de aanleg van de A4 Midden-Delfland, dat reeds als hét symbool van politiek onvermogen te boek stond. Gedeputeerde Staten (GS) van Zuid-Holland vrezen dat niet voldaan wordt aan de milieueisen die de tegenstanders hebben bedongen. Er zijn twijfels gerezen over de kwaliteit van de geluidsschermen, de bebording, wegsignalering en verlichting.

door Louis Bruijnzeels

GS roepen het demissionaire kabinet daarom op de betrokken partijen tijd te gunnen om de ontwerpen van bebording, signalering en verlichting langs en boven de weg aan te passen. Het is het zoveelste uitstel in de aanleg van de snelweg waarover al in 1821 werd gesproken. In dat jaar wilde Koning Willem 1 het tracé aan het Rijkswegennet toevoegen. Het moest een verbinding worden van Amsterdam - via Haarlem, Den Haag en Delft - naar Hellevoetsluis. Strikt genomen is het dossier A4 Midden Delfland dus 189 jaar oud.

Verzet

In 1953 kwam de snelweg voor het eerst op de agenda van de Tweede Kamer te staan, waar direct sprake was van verdeeldheid. Sindsdien schoof het dossier van het ene naar het andere kabinet door, als gevolg van breed maatschappelijk en lokaalpolitiek verzet. In 1953 was het de bedoeling dat het tracé deel zou uitmaken van de zogeheten Zoomweg tussen Den Haag en Bergen op Zoom en 7 jaar later maakte het tracé weer deel uit van het zogeheten ‘1200 kilometer Plan’ van de toenmalige verkeersminister Korthals. 5 Jaar later nam diens opvolger het eerste van de inmiddels 5 (!) genomen tracé -besluiten.

MER

Begin jaren zeventig leek er politiek enig schot in de zaak te zitten; het zandlichaam werd gestort. Daarop is, mede onder druk van Milieufederatie de ‘Reconstructiewet Midden-Delfland’ van kracht geworden Op basis daarvan moesten harde afspraken worden gemaakt over de inpassing van de weg in het landschap. Toen de Tweede Kamer in 1989 in meerderheid akkoord ging met de aanleg, werden de plannen opnieuw doorkruist. Ditmaal door nieuwe Europese regelgeving; er moest een Milieu Effect Rapportage (MER) op tafel komen.

Keurmerk Cittaslow

Midden Delfland is geen aaneengesloten natuurgebied, zoals veelal wordt verondersteld. Slechts een beperkt deel is als zodanig door het Rijk aangewezen. Wel heeft het gebied het predicaat ‘stiltegebied’ gekregen. Het werd bovendien de eerste Nederlandse gemeente die het keurmerk Cittaslow mag uitdragen, als bewijs dat zij goed scoort op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. De eigen 18- duizend inwoners en die van de omliggende gemeenten Rijswijk, Delft, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis en Westland recreëren jaarrond massaal in het indrukwekkende landschap van het 49,38 km2 grote gebied.

Midden Delfland Vereniging

Het mag voorstelbaar worden genoemd dat tegenstanders bij hun standpunt blijven dat een snelweg niet in het stiltegebeid Midden-Delfland thuishoort. De voorstanders houden evenwel vast aan de mening dat het onder zeer strikte voorwaarden wél kan en dat aan al die voorwaarden is voldaan. Zowel voor- als tegenstanders hebben zich jaren geleden verenigd, zoals in de ‘Midden-Delfland Vereniging’ (30 jaar oud en 2500 leden) en de ‘Stichting Vrienden van de A4’, die in verhouding nieuw is.

Verdiept

Uit de plantekeningen van de A4 Midden-Delfland blijkt dat van vele kanten tegemoet is gekomen aan de wensen en eisen van de tegenstanders, waaronder de gemeentebesturen van Schiedam, Vlaardingen en Midden-Delfland zelf en die van de milieubeweging. Zo wordt 2,5 kilometer van het 7-kilometer lange traject half verdiept aangelegd en 1,5 kilometer geheel verdiept. Verder voorziet de snelweg in een aquaduct en een ecoduct en tussen Vlaardingen en Schiedam wordt zij ondertunneld. Desondanks geven de tegenstanders niet op om de regering alsnog te dwingen een variant te bestuderen: een geheel ondertunnelde aanleg. Voormalig minister Camiel Eurlings kon die bereidheid niet meer opbrengen.

1 miljard

Het ministerie wijst er op dat Eurlings in maart van dit jaar het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) heeft ondertekend en daarmee heeft vastgelegd dat de weg in 2015 in gebruik wordt gesteld. Gevraagd naar het uiteindelijke prijskaartje voor de A4 Midden-Delfland zegt het ministerie rekening te houden met een bedrag van 1 miljard euro. Dat komt neer op meer dan 140 miljoen euro per kilometer. “Het is de prijs die betaald moet worden voor een weg die niet mag worden gezien, gehoord en geroken.”

2 juni 2010: Het Hele Westland.


Provinciebestuur wil landschap rond A4 beschermen

MIDDEN-DELFLAND - De borden en lichtmasten langs de nieuwe snelweg A4 door Midden-Delfland mogen niet te hoog worden. Het uitzicht op het landschap dreigt verloren te gaan.

Dat stelt het provinciebestuuur in een brief aan minister Eurlings. De provincie Zuid-Holland vraagt daarin om meer tijd om het ontwerp van de bebording en verlichting aan te passen. Verder moeten de geluidsschermen bij het Kethelplein worden verbeterd.

In het huidige ontwerp zouden omwonenden te veel last krijgen van verkeerslawaai.

1 Juni 2010: West Online.


Wegenplannen Midden Delfland eenzijdig

ChristenUnie Kamerlid Ernst Cramer is geschrokken van de gang van zaken rond de studies naar een nieuwe westelijke oeververbinding bij Rotterdam. Minister Eurlings doet momenteel onderzoek naar twee alternatieven: aanleg van de Oranjetunnel (bij Hoek van Holland) of de Blankenburgtunnel (bij Maassluis). “De minister lijkt veel haast te hebben. De betrokken gemeenten krijgen informatie steeds op het laatste moment en belanghebbenden worden onvoldoende betrokken.

Ook lijkt het er sterk op dat de Blankenburgtunnel en de Oranjetunnel niet eerlijk met elkaar worden vergeleken zowel financieel als verkeerskundig en qua gevolgen voor het landschap voor de lange termijn”. Het Kamerlid heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan minister Eurlings.

Dinsdag bracht Ernst Cramer samen met enkele lokale ChristenUnie politici een werkbezoek aan de regio. Als locatie was toepasselijk gekozen voor een boerderij die op het Blankenburg tracé staat. Hij liet hij zich hier informeren door vertegenwoordigers van gemeenten, Midden Delfland Vereniging en de stichting A4 met Vaart. Cramer: “De gemeenten in de regio hebben een brandbrief gestuurd naar Eurlings. Zij krijgen stelselmatig informatie op het laatste moment. Er is meer zorgvuldigheid nodig bij dit miljardenproject.”

Volgens Cramer zouden de beide tunnelvarianten eerlijker vergeleken moeten worden. “Onduidelijk is of aanvullende maatregelen op andere wegen strikt noodzakelijk zijn. Het kan nogal schelen of je de kosten van deze maatregelen meetelt. Ook maakt het veel uit of nieuwe investeringen in de wegeninfrastructuur op lange termijn noodzakelijk zijn of niet. Het lijkt erop dat het Blankenburgtracé op deze manier goedkoper wordt voorgesteld en het Oranjetunneltracé juist duurder.”

28 mei 2010 InfoThuis TV


Kans op A4 met Vaart-variant zo goed als uitgesloten

Midden-Delfland - Hij heeft het als wethouder van Midden-Delfland niet voor het zeggen. Maar de dinsdag opnieuw als portefeuillehouder voor ruimtelijke ordening geïnstalleerde Christiaan van der Kamp, acht de kans dat minister Camiel Eurlings alsnog kiest voor de A4 met Vaart-variant bijzonder klein zoniet als onmogelijk. Van der Kamp wijst in deze op een door het gemeentebestuur van Schiedam pas deze week openbaar gemaakte berekening door bureau Royal Haskoning, dat een tunnel met daarboven een vaart ongeveer 250 miljoen duurder zal worden dan het inpassen van de autoweg volgens de IODS-variant van 880 miljoen euro. ,,Waarmee de aanleg van de A4 meer dan een miljard euro zou gaan kosten,’’ stelt Van der Kamp. ,,Dat is een geweldig groot bedrag, zeker gezien in het kader van de bezuinigingen.’’ Wethouder Van der Kamp schat de kans dat Eurlings alsnog voor een A4 met Vaart-variant zal kiezen bijzonder klein. Zeker omdat de tweede kamer zich al over het maximale budget van 880 miljoen euro heeft uitgesproken, waarmee de A4 door het Midden-Delflandgebied het duurste stukje autobaan van het land zal zijn. ,,Er wordt de laatste tijd steeds voorgehouden dat de tunnel met vaart-variant binnen de 880 miljoen euro aangelegd zou kunnen worden, maar dat is niet zo. Ik betreur het zelf ook dat de A4 met Vaart-variant het niet gaat worden,’’ zegt Van der Kamp. ,,Het komt er op neer dat de plannen voor de tunnel met vaart-variant eigenlijk vier en een half jaar geleden ingebracht had moeten worden. Trouwens, geen enkele gemeente heeft er sinds 2006 op aangedrongen de IODS-variant terug te trekken.’’ De vergelijkingslengte tussen de tunnel met vaart en de IODS-variant is 58750 meter. De resterende meters zijn bestemd voor de verbindingen bij het Kethelpein en de Kruishuisweg. Van der Kamp verwacht dat er binnen een half jaar een uitspraak over de zienswijzen tegen het tracébesluit zal worden gedaan. Als die worden afgedaan is er niets meer dat de aanleg van het omstreden stukje autobaan van 6,8 kilometer in totaal volgens de IODS-variant nog tegen kan houden. In 2015 zou de A4 tussen het Kethelplein en de Kruithuisweg bij Delft dan in gebruik genomen kunnen worden. Hierop vooruitlopend kan de provincie de N 468 aan Midden-Delfland overdragen, waarop de gemeente gerechtigd is om op deze weg maatregelen te treffen tegen het sluipverkeer.

Zienswijze

Een en ander neemt niet weg dat de gemeenteraad van Midden-Delfland heeft beslist dat de gemeente een zienswijze aangaande het tracébesluit moet indienen. Dat gaat ook gebeuren, waarin aandacht wordt gevraagd voor enkele in de IODS-variant voorgestelde essentiële zaken als de geluidsgarantie, de inpassing van bewegwijzeringsportalen, de verlichting, natuurcompensatie, de uitmeet- en flexibiliteitbepaling, de kwaliteitsprojecten en de tunnelveiligheid voor de tunnel op maaiveld tussen de bebouwing in Schiedam en Vlaardingen.

Volgens Van der Kamp worden er diverse maatregelen getroffen om aan de bezwaren tegemoet te komen. Er komt op het tracé nabij Den Hoorn geluidsarm asfalt. Verder steken de verlichtingsmasten niet uit boven het landschap, maar worden deze aan de zijkanten van de weg ingepast, en wordt ook de bebording grotendeels weggewerkt. Zonodig wordt er ter hoogte van de golfbaan bij Schipluiden nog een geluidswal van vier meter hoogte, en zonodig nog hoger, aangelegd.

Draagvlak

In de zienswijze van de gemeente wordt ook de vaartvariant aangehaald. ,,Wij stellen vast dat er in de afgelopen periode in onze samenleving draagvlak is ontstaan om de A4 als tunnel aan te leggen. Gesteld wordt dat de A4 met vaart tegen ongeveer gelijke kosten en zonder noemenswaardige vertraging kan worden aangelegd. Zekerheid is hierover alleen te verkrijgen als aan de markt de mogelijkheid wordt geboden om de A4 ook als vaart-variant uit te mogen voeren. Daartoe moet dan wel het tracébesluit de ruimte bieden, want de vaart-variant past niet binnen het ontwerpbesluit van de A4. We stellen voor om in het geval dit niet tot noemenswaardige vertraging leidt ruimte te maken voor de A4 met Vaart-variant in het tracébesluit. Een dergelijke opzet zorgt voor maximaal draagvlak in de samenleving.’’ Dat onderzoek naar de kostenraming is er dus al, waaruit blijkt dat de A4 met Vaart-variant ongeveer 250 miljoen euro duurder zal uitvallen.

20 mei 2010. Midden-Delfland Schakel


Haskoning: A4 met Vaart 242 miljoen duurder

De voorvechters van de "A4 met Vaart" beweren dat de aanleg van de A4 met Vaart het zelfde kost als de plannen van de minister. Daar hebben we al eerder vraagtekens bij gezet en dat ons op honende reacties uit het A4 met Vaart-kamp kwam te staan. Bij de "Vrienden van de A4" zou zelfs een steekje los zitten. Aangezien wij al een voorgevoel hadden dat niet alle informatie op tafel gelegd was, zijn we twee WOB (Wet Openbaarheid van Bestuur) procedures in zowel Schiedam als Vlaardingen gestart. En mét resultaat! Uit de officiële kostenraming van Haskoning, die door de gemeente Schiedam eerder niet vrijgegeven was, blijkt dat de "A4 met Vaart" tenminste 242 miljoen euro duurder is.

Maar er is meer; Haskoning waarschuwt voor grote technische risico's bij een keuze voor de A4 met Vaart. Er staat in het rapport "De elementen worden verzwaard met water, zakken naar de bodem en worden vastgezet met groutankers van 20 m lang. Dan ligt het element op zijn plaats. Positioneren van de tunnelelementen bij het afzinken zal hiermee moeilijk zijn. Dit dient bij de verdere uitwerking nader onderzocht te worden." Bij de A4 met Vaart zijn dus technische risico's te verwachten - denk maar aan de Noord-Zuid-lijn in Amsterdam - dus het kan nog veel duurder worden.

Daarbij komt dat de kosten worden vergeleken met de "voor de gemeente Schiedam" meest-acceptabele variant (de zg. 1A-variant), die al aanmerkelijk duurder is dan de oplossing uit het OntwerpTracéBesluit. Dus komt bovenop het kostenverschil mogelijk nog eens ca. 60 miljoen euro als verschil tussen de 1A en de geoptimaliseerde 1B variant van het OntwerpTracéBesluit.

Dat neemt niet weg dat de "A4 met Vaart" variant wel een zeer sympathieke inpassingsvariant van de A4 Midden Delfland is. De "Vrienden van de A4" zijn niet tegen de A4 met Vaart, maar een discussie over de voors en tegens van deze "A4 met Vaart" moet wel met de eerlijke argumenten op tafel gevoerd worden. En alle beschikbare gegevens wijzen erop dat de "A4 met Vaart" nog veel meer en veel meer tijd gaat kosten dan de huidige plannen. Zoals het er nu naar uit ziet, kan niet de Raad van State, maar kan alleen de Tweede Kamer nu nog besluiten om een "A4 met Vaart" in de huidige plannen te betrekken. De Tweede Kamer heeft inmiddels al twee keer mede op basis van de veel hogere kosten besloten, dat de "A4 met Vaart" geen reële inpassingsvariant van de A4 Midden Delfland is. Dus de kans op aanleg van een A4 met Vaart is daardoor uiterst klein.

17 mei 2010. A4 Midden-Delfland.nl


A4 Met Vaart: "Duivels dilemma"

Op Hemelvaartsdag werd in Schiedam door de Midden-Delflandvereniging en de Stichting A4-met-vaart met veel passie een alternatief voor de A4-Midden-Delfland gepresenteerd. Op het talud van de mogelijke A4 werd een manifestatie gehouden. De vele belangstellenden luisterden naar diverse sprekers en niet te vergeten naar de band Kommer en Kwel, die zelfs een nummer speciaal voor dit evenement had geschreven.

Ton Poot, initiatiefnemer, hield een vurig pleidooi voor de inpassing van de nieuwe snelweg onder een recreatievaart, in plaats van een open tunnelbak die het groengebied in tweeën snijdt. Ook werd er een bord onthuld met het aangedragen alternatief. Hierover lees je meer op de website www.a4metvaart.nl.

GroenLinks Statenlid Alfred Blokhuizen was één van de sprekers. Alfred over het alternatief: "De A4 Delfland moet er niet komen! Het lost geen fileproblemen op en is desastreus voor de luchtkwaliteit in delen van Schiedam en Vlaardingen. En we weten allang dat nieuw asfalt nieuwe wielen aantrekt. Vertel mij nu eens welke nieuwe weg een file langdurig heeft opgelost? We zien helemaal niets in deze weg, maar als het dan toch persé zo nodig moet van de regering, dan maar liever dit alternatief. Het kost ongeveer evenveel geld als het voorstel van de regering, maar je ziet 'm tenminste niet in het open Delftse landschap. Dit alternatief is veel beter voor het landschap, maar, we moeten eerlijk zijn, de verkeersproblemen blijven en door een tunnelmond in Schiedam en Vlaardingen is de luchtvervuiling daar straks nog steeds minstens even groot. Kortom, ik vind het een duivels dilemma. Eigenlijk zijn we hartstikke tegen, maar omarmen wel dit alternatief voor het geval het niet anders kan. Overigens doen de Rijksoverheid en de Provincie net of de asfaltmachines morgen beginnen te rollen! Kijk maar naar dit filmpje dat de Provinciale Staten kregen gepresenteerd": http://iturl.nl/sno0z

17 mei 2010. Groen Links Vlaardingen.


HemelVAARTsdag - evenement A4 met Vaart

Een lang lint van blauwe ballonnen en bloemen op het A4 zandlichaam richting Delft symboliseren dat de 'A4 met Vaart' toch echt de beste inpassing is voor het deel van de snelweg A4 Delft-Schiedam/ Vlaardingen. Tijdens de manifestatie op de grens van Schiedam en Vlaardingen, Europaboulevard/ Brederoweg, werd nog maar eens bevestigd door een aantal sprekers dat de 'A4 met Variant' een veel betere inpassing is dan het huidige plan van minister Eurlings en dat politieke belangstelling groeiende is voor dit plan.

Lees meer hierover...

13 mei 2010. Midden-Delfland.net. 


Aanleg A4 Delft-Schiedam met vaart

De verenigde vergadering heeft uitgebreid gesproken over de A4 met vaart, nu de IODS-variant in het Ontwerp Tracébesluit over het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam ter inzage ligt.

Hoogheemraad Adri Bom-Lemstra: "We weten wat er leeft in het gebied en we begrijpen dat de A4 met vaart gezien wordt als een mooie variant. Delfland benadrukt het belang van een goede inpassing en zal zich er voor inzetten dat de gekozen variant zo goed mogelijk waterstaatkundig wordt ingepast."

De verenigde vergadering bespreekt met het college van dijkgraaf en hoogheemraden of er vóór 11 mei een brief aan de minister van Verkeer en Waterstaat wordt verstuurd. De minister van verkeer en waterstaat maakt de keuze voor de variant in het definitief Tracébesluit. In de brief maakt Delfland bij de minister en de betrokken gemeenten de rol en taak van het waterschap om de gekozen variant te beoordelen op inpassing in het watersysteem duidelijk.

23 april 2010 Hoogheemraadschap van Delfland nieuwsbrief.


Groots evenement voor de A4 met Vaart

Midden-Delfland - Door een groot aantal instanties, politieke partijen en anderen, wordt op Hemelvaartsdag, donderdag 13 mei, een grote manifestatie voor de aanleg van de A4 met Vaart-variant gehouden. Voorstanders van de A4 met Vaart en tegenstanders van de IODS-variant, kunnen voor 11 mei een zienswijze tegen het Ontwerp Trace Besluit indienen. Downloaden op: 

http://www.centrumpp.nl/projecten/procedures/ontwerptracbesluita4delftschiedam2009.aspx 

Meer info over het grootse evenement op 13 mei, aanvang 14.00 uur, volgt nog. ,,Behoud ons landschap’’, zo is het uitgangspunt van het evenement. Rijkswaterstaat en de ,,Vrienden van de A4’’ willen doen geloven, dat de uitvoeringsvorm van de A4 al beslist is. De IODS-variant is volgens de tegenstanders een open bak door het Midden-Delflandgebied, een scheur in het landschap. Het is een ingewikkelde bouwmethode op basis van meerdere technieken. Er is een grote kans op kostenoverschrijding en/of vertraging. Wat het geluid van een open bak betreft: de geluidsbelasting op 250-500 meter afstand is 40 dBa. Wat het aanzicht van een open bak betreft: er ontstaat horizonvervuiling door de 6 meter hoge geluidswallen, lichtmasten en wegwijzers. En wat het ruiken van een open bak betreft: een open bak geeft geen regulering voor de luchtkwaliteit. En wat de duurzaamheid van een open bak betreft: de bak neemt veel en geeft daarvoor niks terug. Terwijl de A4 met Vaart veel recreatiemogelijkheden (zwemmen, varen, vissen enz.) teruggeeft, waarbij de vaart zonodig ook als waterberging benut kan worden.

Vaart

De tegenstanders wijzen de IODS-uitvoering van de hand. Zij willen er niet aan dat de uitvoeringsvorm van de A4, een ontwerp van de Maaslandse architect Ton Poot, al beslist is. Ook de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Delft zijn voor de A4 met Vaart variant. De gemeente Midden-Delfland heeft steeds de IODS-variant gesteund, maar tijdens de coalitiebesprekingen lieten alle fracties zich toch ten gunste van de A4 met Vaart uit. De stichting ,,A4 met Vaart’’ gelooft in haar alternatief en gaat door tot de Raad van State. Zij pleit voor een 5 kilometer lange tunnel met een vaart er bovenop. Een dubbel gebruik van de ruimte, snelweg en water. Zij wijst op innovatief gebruik van bestaande, beproefde, bouwmethode. Bij een A4 met Vaart is er minder kans op kostenoverschrijding en/of vertraging. Bij een A4 met Vaart is het verkeer niet te horen, te zien en te ruiken. De A4 is onzichtbaar, de vaart is één met de polder met de A4 er onder. De A4 met Vaart is reukloos, want in een tunnel kan er wel een installatie worden aangelegd die de uitlaatgassen filtert.

Duurzaamheid

En wat duurzaamheid betreft, de A4 met Vaart geeft in tegenstelling tot de IODS-variant heel veel terug: schone lucht, een waterbuffer en recreatiemogelijkheden. Terwijl er tussen de IODS-variant en de A4 met Vaart variant nauwelijks prijsverschil is te verwachten. Voor de IODS-uitvoering is een bedrag van 880 miljoen euro geraamd, voor de A4 met Vaart valt het bedrag ook in die richting uit, maar door de aanbesteding wellicht zelfs nog wat goedkoper.

Ook al zou de A4 met Vaart wat duurder uitvallen, wat dan nog, want de voordelen zijn niet in geld uit te drukken en uiteindelijk ligt de A4 met Vaart er wel voor altijd. Er is door Rijkswaterstaat alleen gekeken naar de kosten van aanleg en niet naar de baten zoals de nieuwe recreatievoorziening en het hebben van een nieuwe waterberging in dit gebied. Zie voor meer informatie www.a4metvaart.nl. Zie elders in deze Schakel meer informatie over de aanleg van de A4.

22 april 2010 Schakel Midden-Delfland. Zie ook: Evenement A4 met Vaart bij Schiedam / VlaardingenA4 Delft-Schiedam : Informatieavond Ontwerp-Tracé Besluit

Van 31 maart tot en met 11 mei 2010 ligt het ontwerp-tracébesluit (OTB) voor het project A4 Delft-Schiedam ter inzage. In deze periode kunt u uw zienswijze geven op dit project. Het project A4 Delft-Schiedam voorziet in een nieuwe snelweg A4 tussen de Kruithuisweg in Delft en het Kethelplein in Schiedam. In het OTB is de A4 Delft Schiedam uitgewerkt.

Op 22 april is er in de Hoornbloem, Koningin Julianaplein te Den Hoorn, een inspraakavond en presentatie over het project, waar uw zienswijze kenbaar gemaakt kan worden.

18.30-21.30 uur: Informatiemarkt.
19.00-20.00 uur: Presentatie met gelegenheid tot vragen stellen.
20.30-.... uur: Formele hoorzitting.

Het ontwerp-tracébesluit kan ook op internet bekeken worden op Rijksoverheid Centrum Publieksparticipatie.

1 april 2010.  Publicatie gemeente Midden-Delfland.


Tracébesluit A4 Midden-Delfland eerste test voor Crisiswet

Midden-Delfland - In tegenstelling tot de gemeenten Delft, Schiedam en Vlaardingen, heeft de gemeente Midden-Delfland zich nimmer uitgesproken over de aanleg van de A4 met vaart variant. Als meest bij het gebied betrokken gemeente, de ontbrekende zeven kilometer van de A4 loopt voor het grootste deel door het grondgebied van Midden-Delfland, heeft de gemeente zich niet hard gemaakt voor de A4 met vaart variant. Waarbij de A4 geheel in een tunnel is weggewerkt en daarboven een vaart wordt aangelegd. Een vaart met mogelijkheden voor watersport én voor waterberging, zoals de aanleg van waterbergingen tegenwoordig overal noodzakelijk is. Het idee voor de A4 met vaart is van de Maaslandse architect Ton Poot. Qua tijdsduur en het financiële aspect hoeft de aanleg niet langer te duren en ook niet duurder te zijn dan de IODS-variant.

In de coalitiebesprekingen voor een nieuw college voor Midden-Delfland, heeft formateur Kees van der Vaart de vijf partijen in de gemeenteraad gevraagd om nog eens hun standpunt over de A4 aan te geven. We laten de reacties hier volgen, met als opmerkelijke uitkomst dat de A4 met vaart bij alle fracties heel goed scoort.

Reacties

CDA: Het IODS-convenant is het uitgangspunt bij de aanleg van de verlengde A4. Het CDA wil vertragingen voorkomen gezien het risico op landelijke bezuinigingen. De A4 met vaart is een prachtige variant waar het CDA strategisch op wil inzetten. Het belang van Midden-delfland is dat de verlenging van de A4 het sluipverkeer deels zal terugdringen.
OGP: Het besluit om de verlengde A4 aan te leggen is genomen. De OGP wil vasthouden aan het IODS-convenant. De variant met vaart is de ideale oplossing om aan dit convenant te voldoen. De gemeente moet niet wachten tot het rijk een besluit neemt, maar een actieve rol spelen om de A4 met vaart te ondersteunen, in samenwerking met omliggende gemeenten.
VVD: De betrokken partijen dragen zorg voor de ontwikkeling van de A4 binnen de gemaakte afspraken. De VVD ondersteunt de A4 met vaart, indien het binnen de geplande tijd meegenomen kan worden.
Mijn Partij: Geen tegenstander van verlenging van de A4, maar het is overbodig aangezien dit het sluipverkeer niet zal terugdringen. De gemeente heeft baat bij een derde oeververbinding bij Rotterdam, maar niet de Blankenburgtunnel. Het project valt buiten de verantwoordelijkheid van de gemeente. De A4 met vaart is het onderzoeken waard, gezien de bescherming van het landelijk gebied.
PvdA: De IODS-variant is uitgangspunt, die is door de gemeente ondertekend. Wanneer het rijk aantoont dat de A4 met vaart een haalbare optie is in tijd en geld, dan wordt dit ondersteund door de PvdA. De verantwoording voor dit project ligt bij het rijk.

Zorgen

De uit de politiek opstappende minister Eurlings verkondigde afgelopen week met trots de ondertekening van het ontwerp-tracébesluit A4 Midden-Delfland. Betrokken gemeenten als Delft, Vlaardingen en Schiedam maken zich ondertussen zorgen over de aanleg. Het ontwerp-tracébesluit A4 Delft-Schiedam nligt van 31 maart tot en met 11 mei 2010 ter inzage. Het ontwerp doorloopt een zienswijzeprocedure overeenkomstig de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Op grond daarvan kunnen er in deze periode zienswijzen worden ingediend.
Er vinden tijdens de zienswijzeprocedure vier informatiebijeenkomsten plaats. Medewerkers van rijkswaterstaat zijn aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook vindt een presentatie plaats over de plannen. De bijeenkomsten vinden plaats op: 8 april in kerk de Nazarener aan de Zwanensingel 1 te Vlaardingen: op 12 april in de christelijke basisschool Kethel aan de Lindeijerstraat 14 te Schiedam: op 19 april bij Rijkswaterstaat aan de Derde Werelddreef 1-3 te Delft en op 22 april in zalencentrum De Hoornbloem te Den Hoorn. Het programma van de bijeenkomsten luidt als volgt: 18.30-21.30 uur informatiemarkt met deskundigen van rijkswaterstaat; 19.00-20.00 uur presentatie met gelegenheid tot vragen; 20.30-21.30 uur formele hoorzitting.

Kunstwerken

Het Ontwerp-Tracébesluit bevat ondermeer de volgende onderwerpen:

 • de aanleg van de A4 tussen de aansluiting van de N470 en het Kethelplein met achtereenvolgens een halfverdiepte ligging, een verdiepte ligging en een landtunnel.
 • de aanleg van een aantal kunstwerken om de nieuwe weg aan te sluiten op de bestaande A4 aan de noordzijde (N470) en de zuidzijde (Kethelplein), alsmede op de A20 oost, de A20 West en de toe/afrit Schiedam-Noord.
 • de aanleg van een aantal kunstwerken bovenlangs de A4, namelijk een brug in de Zuidkade, een brug in de Oostveenseweg, een aqua/ecoduct ter hoogte van de Z weth, een brug in de Woudweg en een kruising voor de Tramplus, langzaam verkeer en hulpdiensten tussen de Brederoweg (Schiedam) en de Europaboulevard (Vlaardingen).
 • diverse geluidsbeschermende maatregelen langs de A4 en de vaststelling van Hogere Grenswaarden voor geluidsbelasting.

Pijnpunten

Het nieuwe stuk A4 wordt verdiept aangelegd, krijgt een landtunnel van twee kilometer en een ecoduct. Met de aanleg is een bedrag gemoeid van 880 miljoen euro. Het is nog maar de vraag dat de weg niet meer te zien, te horen of te ruiken is, de Hogere Grenswaarden voor geluidsbelasting zijn niet zomaar vastgesteld. ,,Het is één van de duurste en best ingepaste stukken snelweg in Nederland,´´ zegt Eurlings. Delft, Schiedam en Vlaardingen zijn daar echter niet gerust op. ,,Ik moet het getekende besluit nog lezen,´´ zegt Maarten Groene, wethouder van Schiedam. ,,Maar we hebben een groot aantal pijnpunten. Die staan waarschijnlijk nog overeind.´´ Groene beklaagde zich eerder over de bestuurlijke doorzetting. ,,Minister Eurlings wijkt af van het eerder opgestelde convenant door de tunnel in het dichtstbevolkte deel van Schiedam 300 meter in te korten,´´ weet Groene.
,,Dat is goedkoper, maar een open tunnelbak is ook slecht voor de volksgezondheid, het zorgt voor geluidsoverlast en verhindert ook nog dubbel grondgebruik. Dat is met een tunnel wel mogelijk.´´

Door de Crisis- en herstelwet kan de besluitvorming sneller. De omliggende gemeenten kunnen daardoor niet meer in beroep tegen het tracébesluit. Groene: ,,We kunnen alleen nu bij het ontwerp tracébesluit zienswijzen indienen. De komende weken hebben we gesprekken met minister Eurlings. Hij heeft toegezegd goed naar onze zorgpunten te kijken. Als we zienswijzen indienen, dan is dat waarschijnlijk in april of mei.´´ Eurlings hoopt nog zelf in het najaar de plannen definitief te maken. De verkiezingen zijn dan al geweest, dus is ook bekend wie de opvolger van Eurlings wordt. Eurlings verwacht dat begin 2011 de eerste schop de grond in kan.

1 april 2010: Midden-Delfland Schakel.


Ondernemers blij met volgende stap A4 Midden-Delfland

Met de ondertekening van het ontwerp-tracébesluit A4 Delft-Schiedam is de aanleg van de A4 Midden-Delfland weer een stap dichterbij gekomen. Het Zuid-Hollandse bedrijfsleven verenigd in onder meer VNO-NCW West reageert verheugd.

De demissionair ministers Eurlings (Verkeer) en Huizinga (VROM) zetten op 18 maart hun handtekening onder het ontwerp-tracébesluit. De aanleg van de A4 Midden-Delfland kan nu beginnen in 2011, de oplevering van de weg is voorzien voor 2015.

Het bedrijfsleven pleit al jaren voor aanleg van de A4 Delft-Schiedam. Deze weg moet het wegennet in de regio minder vatbaar maken voor files. De A13, nu de enige verbinding tussen Den Haag en Rotterdam, staat al twee jaar op nummer één in de lijst ‘Meeste economische schade per kilometer weglengte’. Aanleg van de ontbrekende schakel in de A4 zorgt bovendien voor een vermindering van het sluipverkeer in Lansingerland, Westland, Overschie en Midden-Delfland.

De A4 maakt onderdeel uit van een veel breder plan, het IODS (Integrale Ontwikkeling Delft Schiedam). Dit IODS beslaat een zo verantwoord mogelijke inpassing van de weg in de stedelijke omgeving, aanleg van extra natuur en sanering van verspreid liggende glastuinbouwcomplexen. “Het IODS zet bedreigingen om in kansen en heeft alle ingrediënten in zich om als voorbeeld te dienen voor hoe we in Nederland creatief kunnen zijn met integrale gebiedsontwikkeling in een dichtbevolkte regio”, aldus het bedrijfsleven.

25 maart 2010. VNO NCW.


Eurlings als bulldozer over bezwaren tegen A4 Midden Delfland

25-03-2010 • “Eurlings gedraagt zich als een bulldozer als het gaat om de aanleg van de A4 Midden Delfland.” Dat zegt SP-Kamerlid Hans van Leeuwen. Minister Eurlings tekende – ondanks vele bezwaren van gemeenten en omwonenden – de papieren die ervoor zorgen dat de omstreden A4 Midden Delfland toch wordt aangelegd. “De A4 Midden Delfland lost geen problemen op, ze verplaatst ze enkel. En dat kost de gemeenschap 1 miljard euro.”

De minister denkt met de A4 de files in de regio Rotterdam op te lossen. Het blijkt echter dat deze paar kilometer extra weg de files vooral verplaatsen naar andere knelpunten. Op deze manier wordt bijna een miljard euro weggesmeten en een mooi stuk natuur vernield. Eerdere afspraken met de gemeenten in de regio (Delft, Schiedam en Vlaardingen) worden ook niet goed nagekomen, waardoor veel overlast zal ontstaan. Ondanks talloze bezwaren van gemeenten en omwonenden zet Eurlings gewoon door. Van Leeuwen: “Deze minister wilde hoe dan ook de laatste minister zijn die een besluit over deze weg zou nemen. Nu kan hij eigenlijk alleen maar besluiten de weg niet aan te leggen, maar dat levert hem kennelijk veel imagoschade op. Eerst heeft de minister de wetten al aangepast zodat er minder weerstand tegen zijn slechte plan mogelijk is en nu zet hij als demissionair minister gewoonweg zijn handtekening onder een buitengewoon omstreden stuk weg. Het doordrukken van deze prestigeweg is gewoon oliedom.”

25 maart 2010. SP Verkeer en Waterstaat.


Midden-Delfland wijst 'A4 met vaart' niet op voorhand af

Midden-Delfland - De gemeenteraad van Midden-Delfland is nog steeds voorstander van de door het rijk, demissionair minister Camiel Eurlings en Tweede Kamer, voorgestane aanleg van de A4 volgens het IODS-convenant. Maar als de raad het zelf voor het zeggen zou hebben, scoort de voorkeur voor de A4 met een tunnel en een vaart daar boven heel hoog. Dit kreeg CDA-formateur Kees van der Vaart te horen, toen hij de vijf raadsfracties hierover tijdens de inventarisatieronde voor een nieuw college naar hun standpunt vroeg. Daar waar Schiedam, Vlaardingen en Delft de A4 met tunnel met vaart al langer een kans willen geven, houdt Midden-Delfland tot dusver vast aan het IODS-convenant. Niet meer unaniem, want Mijn Partij heeft zich tussentijds tegen de aanleg gekeerd. In principe houden OGP, VVD, PvdA en Van der Vaart’s eigen CDA nog wel vast aan het door de Tweede Kamer vastgestelde IODS-convenant. Maar als de tunnel-variant, een plan van de Maaslandse architect Ton Poot, van hogerhand toch een serieuze kans zou krijgen in een nieuwe afweging, dan zijn de raadsfracties in Midden-Delfland de laatste die zich daar tegen zouden verzetten.

,,Het IODS-convenant is het uitgangspunt voor het CDA,’’ zegt wethouder Christiaan van der Kamp, die tot eind april tevens raadslid is. ,,Maar wie droomt er niet van een tunnel door Midden-Delfland, ook het CDA droomt daar van. Als het de vaart-variant zou moeten zijn, gaat het CDA daar in mee.’’ Het is de eerste keer dat de zelf in het IODS-overleg zittende Van der Kamp zich over deze variant uitliet. Hij is het overigens niet eens met de gedachte, dat de aanleg van de A4 geen invloed op het sluipverkeer door Maasland zou hebben. ,,Het niet aanleggen levert nog meer sluipverkeer op,’’ voorspelt de wethouder/raadslid. Als de A4 met vaart alsnog in beeld zou komen, heeft die variant ook de voorkeur van de fracties van OGP, VVD, PvdA en zelfs van Mijn Partij. ,,De PvdA houdt vast aan IODS,’’ zegt fractievoorzitter Elly de Jong, ,,behalve als aantoonbaar is dat de vaart-variant de voorkeur heeft.’’ OGP en VVD delen dit standpunt, de A4 met vaart komt in beeld als er niet langer aan het IODS-convenant wordt vastgehouden. Mijn Partij vindt de A4 overbodig. ,,Maar als hij er toch moet komen, gaat een tunnel met vaart echt voor het behoud van het gebied,’’ zegt fractievoorzitter Ed Roeling.

N468

Ook wat het standpunt in een samenwerkingsovereenkomst over maatregelen op de drukke N468 betreft, kan het CDA met vrijwel alle fracties in zee. Ook met de VVD, tot dusver de enige voorstander voor een rondweg om Maasland. ,,Een rondweg is niet van de baan, maar we doen daartoe geen voorstel meer,’’ geeft fractievoorzitter Jan-Paul van Staalduinen het gewijzigde inzicht van zijn fractie door aan formateur Van der Vaart. ,,We zijn ons het standpunt van de andere partijen bewust.’’ De provincie wil op de N468 pas maatregelen tegen het sluipverkeer aanbrengen als de A4 is aangelegd. Alle raadsfracties dringen er bij het college op aan om niet op dat moment te wachten, omdat dit nog jaren duurt. Zij dragen het college op om hierover nu al met de provincie in gesprek te gaan. Deel uitmakend van het college geeft wethouder Van der Kamp aan, dat gemeente en provincie hierover al in gesprek zijn.

18 maart 2010 Midden-Delfland Schakel


'Aanleg A4 Midden-Delfland volgend jaar van start'

De aanleg van de A4 door Midden-Delfland gaat waarschijnlijk snel beginnen. Demissionair minister Camiel Eurlings heeft donderdagochtend het ontwerptracé-besluit getekend van het ontbrekende stuk snelweg tussen Delft en Schiedam.

Het heeft bijna vijftig jaar geduurd voordat het besluit is genomen. Eurlings hoopt dit najaar zelf nog de plannen definitief te maken, maar er komt eerst nog een inspraakronde. Hij verwacht dat de eerste schop voor de A4 volgend jaar de grond in gaat.

De handtekening van Eurlings was mogelijk nadat de Eerste Kamer dinsdag had ingestemd met de crisis- en herstelwet die versnelling van bouwprocedures mogelijk maakt. Het kabinet had vorig jaar september al besloten om de A4 door te trekken.

Het nieuwe stuk snelweg wordt verdiept aangelegd, krijgt een tunnel en er komen ecoducten. Het stuk weg is negen kilometer lang en gaat naar schatting 880 miljoen euro kosten.

Langs het tracé komen kortere lichtmasten dan rond andere snelwegen. Minister Eurlings wil daarmee de lichthinder voor de omgeving beperkt houden.

18 maart 2010 RTV Rijnmond


Aanleg A4 Delft-Schiedam nog nooit zo dichtbij

Nadat in september de keuze voor de A4 tussen Delft en Schiedam is gemaakt, hebben ministers Eurlings van Verkeer en Waterstaat en Huizinga van VROM vandaag het Ontwerp Tracébesluit getekend. Nooit eerder waren Rijk en regio zo dichtbij de aanleg van dit stuk A4 sinds de discussie in begin jaren zestig startte. “Het bouwprogramma voor de Nederlandse wegen gaat door. Dat is hard nodig voor onze economie. Daar steken burgers, overheden en bedrijven veel energie in. Dat komt nu tot resultaten.”, aldus minister Eurlings.

Het doortrekken van de A4 tussen Delft en Schiedam pakt het verkeersinfarct tussen Den Haag en Rotterdam en de leefbaarheid langs het onderliggende wegennet aan. Nu is er slechts één kwetsbare verbinding tussen deze grote steden in de Randstad, de A13. Gedeputeerde Van Engelshoven-Huls van provincie Zuid-Holland: “Als duobestuurder van het Randstad Urgentproject A4 Delft-Schiedam ben ik verheugd dat deze mijlpaal volgens afspraak is bereikt. Als in 2011 de aanleg van de A4 Delft-Schiedam begint, start de uitvoering van het hele IODS-programma. In Midden-Delfland komen dan meer recreatieve voorzieningen, er wordt 100 hectare natuur gerealiseerd en ook worden de verspreid liggende kassen gesaneerd. De afspraak is dat als de weg in 2015 opengaat alle IODS-projecten grotendeels zijn afgerond. Zoals de zaken er nu voorstaan, lukt dat!” Het IODS-Convenant (Integrale Ontwikkeling tussen Delft en Schiedam) is een overeenkomst tussen de omliggende gemeenten, provincie Zuid-Holland, de Stadsregio’s, het Hoogheemraadschap Delfland en belangenorganisaties zoals LTO-noord, ANWB en VNO-NCW-west.

De A4 Delft-Schiedam is een belangrijke weg om de doorstroming in de regio te kunnen aanpakken. De zeven kilometers asfalt tussen Delft en Schiedam lossen echter niet alle files op in de Zuidelijke Randstad. Daarom is afgelopen week ook besloten tot het aanpakken van de A15 Maasvlakte-Vaanplein, wordt de A4 Dinteloord-Bergen op Zoom aangelegd wordt en het standpunt voor de A13/16/20 bepaald. Voor de lange termijn zijn de verkenningen Rotterdam VooRuit en Haaglanden in volle gang. Een studie naar een nieuwe westelijk oeververbinding onder de Maas in Rotterdam maakt hiervan onderdeel uit.

De A4 Delft-Schiedam kost € 891 mln en wordt één van de best ingepaste wegen ooit. De weg krijgt van Delft naar Schiedam twee rijstroken met een ruimtelijke reservering voor een extra rijstrook. Van Schiedam naar Delft is de weg drie rijstroken breed. Het huidige zandlichaam, dat er sinds 1972 ligt, wordt afgegraven ten behoeve van een bijna volledig verdiepte ligging van de weg en een (land) tunnel tussen Schiedam en Vlaardingen. De weg wordt daarmee niet zichtbaar op het maaiveld en geluidsarm. Ook worden een eco/aquaduct, een recreatief viaduct, twee extra overgangen en een tramverbinding over de weg aangelegd.

Het Ontwerp Tracébesluit ligt vanaf 31 maart tot en met 11 mei ter inzage in de gemeentehuizen rondom het tracé, het Hoogheemraadschap Delfland, provincie Zuid-Holland, de ministeries van VenW en VROM en Rijkswaterstaat Zuid-Holland. Op basis van inspraakreacties wordt een definitief Tracébesluit genomen in de tweede helft van 2010. De eerste auto’s rijden naar verwachting in 2015 over de nieuwe weg.

Het project A4 Delft-Schiedam is onderdeel van het programma Randstad Urgent. Met Randstad Urgent zetten alle partijen de schouders eronder om de problemen in dit deel van de Randstad op te lossen. Zo moet de Randstad weer een economisch sterke regio worden, waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te leven.

Feiten

Lengte van de weg is ongeveer 7 km
Lengte landtunnel is 2 km
Kosten € 891 mln
Lengte verdiepte ligging is ongeveer 1,5 km
Lengte half-verdiepte ligging is ongeveer 2 km
Het knooppunt Kethelplein wordt volledig gemaakt dwz dat tussen de A4 en de A20 in alle richtingen uitwisseling mogelijk is.

18 maart 2010: Verkeer en Waterstaat.


Versnelde aanleg A4 kan doorgaan

MIDDEN-DELFLAND- Het kabinet kan vaart maken met de aanleg van de A4 door Midden-Delfland. Dat is het gevolg van de crisis- en herstelwet waarmee de Eerste Kamer dinsdagnacht in ruime meerderheid heeft ingestemd.

De wet maakt het mogelijk om de procedures voor een groot aantal projecten te versnellen. Groenlinks en SP hebben nog geprobeerd om de A4 uit de wet te halen, maar kregen daarvoor geen steun.

In de crisis- en herstelwet staan veel projecten in Zuid-Holland die nu een steuntje in de rug krijgen. Dit zijn onder meer de nieuwbouw in de Zuidplaspolder, de aanleg van een landschapspark in Midden-Delfland, zandsuppleties langs de kust en de ontwikkeling van Den Haag als Internationale Stad van Recht en Vrede.

'Zwarte dag'

Het aannemen van de crisis- en herstelwet is een zwarte dag voor de democratie. Dat zegt de Milieufederatie Zuid-Holland in een eerste reactie. De federatie vindt het kwalijk dat de inspraak- en beroepsmogelijkheden bij veel projecten worden beperkt. 'Burgers kunnen er straks weinig tegen doen als er opeens een mast of windmolen in de buurt staat', zegt een woordvoerder.

De organisatie Bouwend Nederland uit Zoetermeer is juist heel blij met het besluit van de Eerste Kamer. 'De schop moet weer in de grond, want duizenden bouwvakkers willen weer aan het werk', zegt een woordvoerder. Ook Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland zijn blij met de nieuwe wet.

17 maart 2010: RTV West


Drukbezochte informatieavonden van Rijkswaterstaat over A4

Rijkswaterstaat organiseerde in februari vier informatieavonden waarop de meest recente informatie over de aanleg van de A4 Midden-Delfland werd gepresenteerd. Lees meer...

8 februari 2010: Midden-Delfland.net


A4 Midden Delfland langs Tweede Kamer

Zonder dat het enige aandacht in de media kreeg, wist minister Camiel Eurlings de keuze voor de A4 Midden Delfland langs de Tweede Kamer te loodsen. Na diverse debatten begin december, werd de enige motie die nog voor enige vertraging kon zorgen niet aangenomen. Zoals het er nu naar uit ziet gaan we de laatste hobbel - de gang langs de Raad van State - in 2010 en wordt in 2011 daadwerkelijk gestart met de aanleg.

19 december 2009 A4 Midden-Delfland.nl


Links:

08 april 2024