Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND

Link naar de agenda Link naar de nieuwpagina Link naar de cultuur- en recreatiekaart Link naar de startpagina www.middendelfland.net Thema afbeelding
Mooi Dichtbij logo

MIDDEN - DELFLAND
IN BEELD

Thema afbeelding klein
  [Start] [Agenda] [Nieuws] [Plattegrond]

 

Land Art park Midden-Delfland in Ackerdijksepolder
Een zijspoor dat niemand kan weerstaan

12 november 2010. De titel van dit artikel geeft kort en krachtig de ambitie weer van de initiatiefnemers van het plan om in de Ackerdijksepolder, tussen de snelweg A13 en de Schie, een beeldentuin te verwezenlijken. De aantrekkingskracht op wandelaars en fietsers zal hen het gebied in trekken om hen te laten genieten van de kunst in de open lucht. Ook de nieuwsgierigheid van de automobilisten, rijdend op de snelweg A13, zal worden gewekt om een volgende keer deze plek te komen bezoeken.

Tijdens de presentatie bij het World Art Delft (WAD) aan de Rotterdamseweg 205 werd over dit jonge initiatief met de naam Land Art Delft (LAD) van het WAD en de TU Delft informatie gegeven. De stuurgroep bestaande uit initiatiefnemers en vertegenwoordigers van het Recreatieschap Midden-Delfland heeft de ideeën samengevat in een boekje. Foto's van het gebied met daarop aangebrachte kunst en enkele schematische kaartjes geven een goed beeld van een mogelijke invulling van het park.

Land Art Delft - schematische plattegrond - A13 onder, de Schie bovenaan het plangebied
Land Art Delft - schematische plattegrond - A13 onder, de Schie boven, TU rechts.

Voorzitter van de stuurgroep, professor Jacob Fokkema, rector magnificus emeritus TU Delft, en Wytze Patijn, voormalig Rijksbouwmeester en decaan Faculteit Bouwkunde TU Delft, gaven toelichting bij de plannen. In het gebied liggen naast het WAD ook de biologische boerderij van de familie van de Berg en een aantal percelen ruigte ('nieuwe natuur'). Rond het het gebied en langs het WAD liggen fietspaden en door het weiland loopt een wandelpad. Een betere ontsluiting naar alle richtingen staat op de verlanglijst: een extra doorgang onder de A13, wellicht een extra brug over de Schie en een aansluiting richting de TU Delft. Ook in het gebied zijn meer paden voorzien. Het is overigens de bedoeling het karakter van het eeuwenoude veenweidegebied met zijn karakteristieke verkaveling te behouden en te versterken.

Land Art Delft - de stuurgroep bekijkt een kunstobject bij het WAD
Land Art Delft - de stuurgroep bekijkt het kunstwerk 'Stengels in het Morgenlicht' van Roel Teeuwen.

De aanleiding voor het initiatief was de beslissing de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding Beverwijk-Wateringen gedeeltelijk ondergronds aan te brengen (ook hier dus). De ambitie van de stuurgroep is om het gebied open te houden en de kwaliteit van het gebied te behouden en versterken met kunst. Professor Fokkema verwoordt dit als volgt: "Wij voelen ons eigenaar van de verantwoordelijkheid voor het gebied". Het terrein rond het WAD geeft, zij het in het klein, aan hoe het Land Art Park er uit zou kunnen gaan zien. Als een mooi voorbeeld van landart werd de 'Angel of the North' in Engeland genoemd. Ook de Hurkende Man in Leliestad is een goed voorbeeld. Een inrichtingsontwerp voor het gebied van bureau Bosch en Slabbers wordt nog deze herfst verwacht. Intussen kunnen fondsen worden verworven voor de aankoop van kunstobjecten.

Met dit prachtige initiatief zal dit minder bekende en bezochte deel van Midden-Delfland een extra impuls gaan krijgen.

Land Art Delft
Quartetto 2 'Lucht' van Herbert Nouwens.


Het persbericht

1. Wat is Land Art Delft
Land Art Delft (LAD) is een jong initiatief. Het streven is om het open gebied tussen de TU Delft en de Zweth, tussen de A13 en de Schie in te zetten voor een weids landschap met beelden - kleine tot monumentale- dat een bijzondere aantrekkingskracht voor wandelaars, fietsers en bezoekers moet geven. LAD maakt deel uit van het wijdere gebied van Midden-Delfland dat nu een nieuw leven ingeblazen wordt; LAD wordt in nauwe samenwerking met landschaparchitecten Bosch en Slabbers ontwikkeld, de landschapsarchitect die recent aan de slag is gegaan met de planontwikkeling voor het gehele gebied in opdacht van het Recreatieschap Midden-Delfland.

2. Waarom Land Art Delft
Ten grondslag aan Land Art Delft ligt een nieuwe ruimtelijke visie voor het bewuste gebied. Het plan geeft concreet invulling aan ideeën die al langer leven om Midden-Delfland en omgeving integraal aan te pakken en om te vormen tot een plek voor behoud van het open landschap met de agrarische functie, recreatie, natuurbeleving en cultuurbeleving. Het plan is als 'bottum up' initiatief ontstaan vanuit WAD, de TU Delft en de gebiedsinrichters. Het sluit aan bij de doelstellingen van bestuurlijke organisaties en belanghebbenden in de wijdere omtrek, zoals o.a. vastgelegd is in de 'ambitieverklaring Hof van Delfland'; om van het gebied -waar Land Art Delft onderdeel van is- een gevarieerd landschap van internationale landschappelijke en recreatieve allure te maken.

3. Het plan
Het gebied tussen de TU Delft en de Zweth, tussen de A13 en de Schie wordt een landschap waarin kunstwerken een belangrijke rol vervullen. De bestaande omgeving kent vele kwaliteiten, het agrarische landschap met haar weidsheid en graslanden biedt prachtige vergezichten en veel rust. Land Art Delft tast dit landschap niet aan maar verbetert het, geeft het open veenweidegebied een extra dimensie; al lopend of fietsend door het gebied wordt je verrast met beelden op een volstrekt natuurlijke wijze; kunst die ons bewust maakt van de natuur en het open landschap, als een vergrootglas. Een beeldenpark dat ook voor automobilisten een snelwegpanorama biedt en een entree voor Midden-Delfland. Het plan voor Land Art Delft activeert het gebied door kunst te plaatsen en het toegankelijk te maken voor bezoekers. Het gebied wordt niet alleen een belangrijke creatieve schakel tussen Delft en Overschie, maar verbindt ook (van oost naar west) de recreatiegebieden aan de stadsrand van Delft. Fiets- en looproutes worden herontworpen en de waterhuishouding verbeterd. Ook wordt gedacht aan ruiterpaden en kleine paviljoens met een culturele functie.

Ons lemma is De natuur is meer dan het decor van het toneelstuk van de mens en is uitgewerkt in de missie van Land Art Delft:

In een duurzame maatschappij is naast het ontwerp van een product, de houding van de gebruikende mens even belangrijk. Hierin is de natuur ons allang voorgegaan. De symbiose tussen aarde, plant en dier is erop gericht samen te overleven met een strategie die wij evolutie hebben genoemd. Nu is de tijd gekomen om mee te doen met de natuur. Land Art Delft onderkent dit en articuleert het in haar missie als het streven naar een symbiose tussen Mens, Kunst en Natuur in het prachtige landschap van veen en weide tussen Delft en Overschie.

4. Stuurgroep
Het WAD, gevestigd in het gebied, is samen met de TU Delft drijvende kracht bij de ideevorming geweest. Onlangs is er een stuurgroep samengesteld waarin, naast deze initiatiefnemers, ook het bestuur van het recreatieschap Midden-Delfland is vertegenwoordigd. De stuurgroep bestaat uit mensen die LAD een warm hart toedragen. Zij zullen de ideeontwikkeling aansturen en begeleiden, en draagvlak zoeken en creëren bij bestuurders en betrokken organisaties bij dit gebied. Een belangrijke component is het bewaken van een goede inbedding van LAD in zijn omgeving. De stuurgroep zal dan ook nauw betrokken zijn bij de planontwikkeling voor het gehele gebied.

De Stuurgroep Land Art Delft is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Prof. dr. ir. J. T. (Jacob) Fokkema, Rector Magnificus Emeritus TU Delft.
Leden:
Mevr. drs. S. C. C. M. (Saskia) Bolten, Vice-voorzitter bestuur recreatieschap Midden-Delfland, Wethouder Participatie en Duurzame ontwikkeling Delft.
Ir. T. S. M. (Thomas) de Haan, Secretaris Stichting World Art Delft.
Mevr. P. (Paula) Kouwenhoven, Directeur Stichting World Art Delft.
Ir. K. M. (Max) van der Laan, Voorzitter Stichting World Art Delft.
Prof. ir. W. (Wytze) Patijn, Voormalig Rijksbouwmeester, Decaan Faculteit Bouwkunde TU Delft

07 april 2024